DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON – SỐNG BIẾT CHIA SẺ ( TH5)

1044

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI

LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON – SỐNG BIẾT CHIA SẺ ( TH5)

Tên học viên sắp theo thứ tự ABC

STT TIỂU ĐỘI MÃ HỌC
VIÊN
HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 Tiểu đội 1 TH5121 Lý Thịnh An Nam 22/10/2013
2 Tiểu đội 3 TH5069 Nguyễn Ngọc Khánh An Nữ 20/12/2015
3 Tiểu đội 3 TH5030 Võ Nghiêm An Nam 19/3/2015
4 Tiểu đội 4 TH5111 Nguyễn Hoàng Nam An Nam 23/7/2012
5 Tiểu đội 5 TH5084 Phạm Tâm An Nữ 3/3/2015
6 Tiểu đội 1 TH5048 Nguyễn Nhật Anh Nam 22/12/2015
7 Tiểu đội 5 TH5041 Phạm Nguyễn Ngân Anh Nữ 1/1/2013
8 Tiểu đội 5 TH5043 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 10/9/2012
9 Tiểu đội 5 TH5059 Lê Đức Anh Nam 4/6/2015
10 Tiểu đội 5 TH5040 Phạm Nguyễn Gia Anh Nam 17/6/2014
11 Tiểu đội 6 TH5148 Phạm Ngọc Anh Nữ 11/12/2015
12 Tiểu đội 1 TH5117 Đoàn Gia Bảo Nam 11/12/2015
13 Tiểu đội 4 TH5088 Lê Kim Bảo Nam 12/11/2014
14 Tiểu đội 5 TH5051 Võ Thế Bảo Nam 25/12/2013
15 Tiểu đội 5 TH5052 Bùi Đinh Gia Bảo Nam 17/3/2015
16 Tiểu đội 5 TH5056 Nguyễn Trí Quốc Bảo Nam 8/5/2014
17 Tiểu đội 5 TH5077 Vũ Đức Bảo Nam 1/10/2015
18 Tiểu đội 4 TH5028 Vũ Hải Bình Nam 28/5/2015
19 Tiểu đội 6 TH5023 Vu Calvin Nam 15/12/2014
20 Tiểu đội 6 TH5024 Vu Cody Nam 12/03/2016
21 Tiểu đội 4 TH5045 Trần Vĩ Cường Nam 04/03/2013
22 Tiểu đội 1 TH5033 Ngô Ngọc Quỳnh Châu Nữ 19/9/2015
23 Tiểu đội 6 TH5103 Đặng Quỳnh Chi Nữ 9/26/2012
24 Tiểu đội 2 TH5132 Phạm Bách Du Nam 11/12/2012
25 Tiểu đội 4 TH5087 Hoàng Minh Dũng Nam 11/1/2014
26 Tiểu đội 6 TH5105 Nguyễn Minh Dũng Nam 27/12/2016
27 Tiểu đội 6 TH5068 Mai Tiến Dũng Nam 20/11/2014
28 Tiểu đội 1 TH5131 Nguyễn Thùy Dương nữ 24/9/2010
29 Tiểu đội 1 TH5213 Nguyễn Đông Dương Nam 29/10/2013
30 Tiểu đội 3 TH5063 Mai Khả Hân Nữ 28/7/2013
31 Tiểu đội 2 TH5116 Nguyễn Thế Khải Hoàn Nam 20/01/2014
32 Tiểu đội 1 TH5114 Trần Hà Bảo Hoàng Nam 19/09/2013
33 Tiểu đội 3 TH5125 Trần Lê Hoàng Nam 18/10/2011
34 Tiểu đội 2 TH5025 Lê Hoàng Huân Nam 22/12/2014
35 Tiểu đội 2 TH5029 Trần Nguyễn Minh Huy Nam 08/01/2012
36 Tiểu đội 3 TH5062 Trần Đức Huy Nam 8/10/2013
37 Tiểu đội 3 TH5212 Nguyễn Tín Huy Nam 06/9/2014
38 Tiểu đội 3 TH5095 Trương Ngô Bảo Huy Nam 13/10/2014
39 Tiểu đội 6 TH5060 Nguyễn Minh Huy Nam 17/6/2016
40 Tiểu đội 1 TH5214 Phan Quốc Hưng Nam 08/09/2015
41 Tiểu đội 6 TH5061 Nguyễn Phúc Hưng Nam 13/06/2013
42 Tiểu đội 6 TH5149 Nguyễn Phước Thái Hùng Johnny Nam 30/3/2015
43 Tiểu đội 4 TH5098 Âu Hoàng Minh Kiên Nam 2/12/2013
44 Tiểu đội 6 TH5139 Đoàn Chí Kiên Nam 11/10/2012
45 Tiểu đội 1 TH5096 Nguyễn Anh Kiệt Nam 13/12/2013
46 Tiểu đội 2 TH5124 Nguyễn Gia Kiệt Nam 11/4/2014
47 Tiểu đội 1 TH5065 Trịnh Hoàng Khang Nam 6/3/2015
48 Tiểu đội 4 TH5126 Võ Nguyên Khang Nam 26/2/2015
49 Tiểu đội 5 TH5141 Nguyễn Minh Khang Nam 12/11/2013
50 Tiểu đội 6 TH5067 Chềnh Bảo Khang Nam 12/4/2013
51 Tiểu đội 6 TH5122 Lý Gia Khang Nam 23/6/2015
52 Tiểu đội 5 TH5042 Nguyễn Minh Khoa Nam 19/3/2015
53 Tiểu đội 2 TH5106 Lương Minh Khôi Nam 14/9/2014
54 Tiểu đội 4 TH5090 Dương Đức Khôi Nam 29/06/2013
55 Tiểu đội 5 TH5142 Nguyễn Long Minh Khuê Nữ 6/2/2013
56 Tiểu đội 1 TH5210 Nguyễn Đỗ Hiểu Lam Nữ 22/12/2016
57 Tiểu đội 1 TH5027 Vũ Khánh Linh Nữ 21/2/2013
58 Tiểu đội 2 TH5107 Lương Khánh Linh nữ 9/1/2013
59 Tiểu đội 3 TH5211 Nguyễn Tuấn Long Nam 18/10/2012
60 Tiểu đội 4 TH5206 Nguyễn Minh Long Nam 7/2/2014
61 Tiểu đội 5 TH5078 Vũ Thiên Long Nam 10/9/2012
62 Tiểu đội 1 TH5115 Nguyễn Đăng Minh Nam 12/05/2015
63 Tiểu đội 2 TH5129 Trần Đình Nhật Minh Nam 21/3/2012
64 Tiểu đội 2 TH5123 Cao Minh Nam 25/8/2015
65 Tiểu đội 2 TH5119 Huỳnh Bảo Minh Nam 23/2/2015
66 Tiểu đội 3 TH5136 Phan Lê Minh Nam 17/3/2016
67 Tiểu đội 4 TH5109 Ngô Khải Minh Nam 6/11/2014
68 Tiểu đội 6 TH5070 Võ Huỳnh Thiện Minh Nam 13/9/2012
69 Tiểu đội 4 TH5127 Võ Ngọc Diễm My Nữ 26/10/2015
70 Tiểu đội 4 TH5207 Nguyễn Trà My Nữ 12/08/2012
71 Tiểu đội 6 TH5147 Nguyễn Khánh My Nữ 11/1/2013
72 Tiểu đội 1 TH5203 Trần Bảo Nam Nam 09/4/2013
73 Tiểu đội 3 TH5138 Tăng Phương Nam Nam 18/2/2013
74 Tiểu đội 4 TH5146 Nguyễn Duy Nghĩa Nam 6/8/2013
75 Tiểu đội 2 TH5082 Lại Nguyễn Ánh Ngọc Nữ 30/10/2011
76 Tiểu đội 5 TH5081 Phạm Minh Ngọc Nữ 3/2/2015
77 Tiểu đội 3 TH5026 Trần hà Bảo Nguyên Nữ 22/6/2012
78 Tiểu đội 3 TH5034 Đào Khôi Nguyên Nam 2/11/2014
79 Tiểu đội 4 TH5036 Bùi Thịnh Nguyên Nam 7/1/2015
80 Tiểu đội 1 TH5130 Nguyễn Minh Nhật Nam 3/8/2012
81 Tiểu đội 4 TH5128 nguyễn Ngọc An Nhiên Nữ 17/10/2015
82 Tiểu đội 4 TH5204 Vương Nguyễn An Nhiên Nữ 04/02/2012
83 Tiểu đội 4 TH5044 Trần Khánh Phong Nam 03/06/2013
84 Tiểu đội 5 TH5055 Nguyễn Đức Đông Phong Nam 14/6/2014
85 Tiểu đội 2 TH5080 Nguyễn Thiên Phúc Nam 18/6/2015
86 Tiểu đội 2 TH5133 Nguyễn Bảo Phúc Nam 14/5/2023
87 Tiểu đội 3 Th5039 Lê Hồng Phúc Nam 20/6/2013
88 Tiểu đội 3 TH5035 Hồ Diên Phúc Nam 22/12/2015
89 Tiểu đội 5 TH5054 Nguyễn Đình Phúc Nam 17/10/2013
90 Tiểu đội 2 TH5099 Lê Thị Nhã Phương Nữ 9/10/2012
91 Tiểu đội 2 TH5079 Nguyễn Ánh Hiền Phương Nam 17/8/2013
92 Tiểu đội 4 TH5037 Võ Hoàng Đăng Quang Nam 8/6/2014
93 Tiểu đội 2 TH5032 Hoàng Hà Quân Nam 26/8/2012
94 Tiểu đội 2 TH5112 Nguyễn Hồng Quân Nam 6/8/2016
95 Tiểu đội 5 TH5074 Nguyễn Anh Quân Nam 31/1/2012
96 Tiểu đội 5 TH5086 Nguyễn Văn Anh Quân Nam 20/10/2014
97 Tiểu đội 6 TH5104 Nguyễn Minh Quân Nam 14/9/2011
98 Tiểu đội 1 TH5209 Vũ Anh Tài Nam 24/11/2013
99 Tiểu đội 4 TH5091 Nguyễn Anh Tài Nam 6/2/2013
100 Tiểu đội 4 TH5097 Ninh Phúc Tâm Nam 11/1/2014
101 Tiểu đội 5 TH5083 Nguyễn Tấn Tiến Nam 3/9/2012
102 Tiểu đội 1 TH5001 Nguyễn Khánh Toàn Nam 21/10/2015
103 Tiểu đội 3 TH5144 Trần Quý Toàn Nam 6/6/2015
104 Tiểu đội 3 TH5137 Thái Bảo Nam 21/3/2015
105 Tiểu đội 6 TH5049 Đồng Tuấn Nam 26/7/2015
106 Tiểu đội 6 TH5076 Bùi Minh Tuấn Nam 18/7/2016
107 Tiểu đội 3 TH5057 Diệp Minh Tuệ Nữ 27/1/2012
108 Tiểu đội 1 TH5118 Khúc Trác Thành Nam 14/03/2014
109 Tiểu đội 5 TH5058 Nguyễn Minh Thành Nam 02/10/2015
110 Tiểu đội 6 TH5066 Lê Chí Thành Nam 14/6/2013
111 Tiểu đội 6 TH5071 Vũ Duy Thịnh Nam 8/12/2013
112 Tiểu đội 1 TH5215 Đào Minh Thọ Nam 16/03/2015
113 Tiểu đội 1 TH5208 Vũ Minh Thuận Nam 15/01/2014
114 Tiểu đội 6 TH5050 Kích Thụy  Anh Thư Nữ 28/10/2013
115 Tiểu đội 6 TH5100 Đỗ Bảo Trân Nữ 18/1/2016
116 Tiểu đội 3 TH5038 Lê Minh Triết Nam 7/5/2016
117 Tiểu đội 2 TH5094 Hoàng Trần Thảo Uyên Nữ 17/7/2015
118 Tiểu đội 2 TH5134 Nguyễn Hoàng Tố Uyên Nữ 3/6/2014
119 Tiểu đội 5 TH5073 Nguyễn Thế Vinh Nam 16/10/2013
120 Tiểu đội 2 TH5108 Trương khang Nam 14/4/2015
121 Tiểu đội 3 TH5145 Trần Vĩnh Xương Nam 15/10/2012
122 Tiểu đội 3 TH5064 Lương Ngọc Như Ý Nữ 28/1/2014
123 Tiểu đội 4 TH5205 Vương Nguyễn Tịnh Yên Nữ 17/02/2014

 

DANH SÁCH ĐPV PHỤ TRÁCH TIỂU ĐỘI-

CHƯƠNG TRÌNH “SỐNG BIẾT CHIA SẺ” (TH5)

TIỂU ĐỘI HỌ & TÊN ĐIỀU PHỐI VIÊN SỐ ĐT

1

Ngô Triệu Vy 0368173902
Nguyễn Lâm Gia Bảo 0338983967
2 Lê Nguyễn Phương Linh 0786792158
Trần Khánh Quyên 0565242473
3 Huỳnh Gia Mẫn 0902412086
Trần Thị Bảo Ngân 0366963165
4 Lê Thị Hiền 0327612815
Nguyễn Hồ Công Trí 0978650453
5 Nguyễn Thị Kim Xuyến 0346227743
Nguyễn Thị Kim Nguyên 0359154421
6 Nguyễn Thị Ngọc Đan 0828532699
Nguyễn Thiện Nhân 0869321904

 

Bình luận Facebook