DANH SÁCH PHÂN CHIA HỌC VIÊN HKQĐ NÂNG CAO “CHIẾN BINH THÉP” – HK5

750
DANH SÁCH PHÂN CHIA HỌC VIÊN HKQĐ NÂNG CAO “CHIẾN BINH THÉP” – HK5
STT MÃ HỌC VIÊN TIỂU ĐỘI HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 HK5131 Tiểu đội 4 Đỗ Cao Nhân Ái Nữ 30/9/2012
2 HK5132 Tiểu đội 4 Đỗ Cao Khả Ái Nữ 25/11/2010
3 HK5139 Tiểu đội 1 Nguyễn Thy An Nữ 28/8/2007
4 HK5011 Tiểu đội 2 Lại Thái Bảo An Nam 22/04/2010
5 HK5029 Tiểu đội 6 Lương Khánh An Nữ 26/12/2012
6 HK5127 Tiểu đội 1 Lê Hoàng Cát Anh Nữ 4/7/2012
7 HK5097 Tiểu đội 1 Văn Mai Quỳnh Anh Nữ 19/7/2005
8 HK5211 Tiểu đội 3 Trần Lê Thiên Anh Nữ 29/11/2009
9 HK5034 Tiểu đội 3 Trần Ngọc Quế Anh Nữ 19/7/2011
10 HK5118 Tiểu đội 3 Nguyễn Hoàng Vũ Anh Nam 14/8/2012
11 HK5115 Tiểu đội 4 Trần Nam Anh Nam 27/12/2010
12 HK5220 Tiểu đội 4 Võ Nhật Anh Nam 9/11/2009
13 HK5058 Tiểu đội 5 Nguyễn Tuấn Anh Nam 13/10/2012
14 HK5032 Tiểu đội 6 Vũ Trần Tuấn Anh Nam 18/9/2009
15 HK5060 Tiểu đội 6 Trần Ngọc Bảo Anh Nữ 27/5/2010
16 HK5041 Tiểu đội 6 Võ Hoàng Nam Anh Nam 21/2/2008
17 HK5015 Tiểu đội 6 Phạm Duy Anh Nam 18/11/2008
18 HK5312 Tiểu đội 6 Phạm Nguyễn Quang Anh Nam 27/12/2013
19 HK5098 Tiểu đội 3 Lê Phan Gia Bảo Nam 7/10/2011
20 HK5005 Tiểu đội 6 Lâm Gia Bảo Nam 26/08/2006
21 HK5076 Tiểu đội 1 Trần Thanh Bình Nam 28/5/2011
22 HK5040 Tiểu đội 1 Hoàng Hà Minh Châu Nữ 11/1/2008
23 HK5311 Tiểu đội 1 Nguyễn Lê Bảo Châu Nữ 01/04/2011
24 HK5116 Tiểu đội 4 Nguyễn Lộc Chi Nam 25/11/2008
25 HK5037 Tiểu đội 6 Trịnh Khánh Chi Nữ 24/1/2011
26 HK5135 Tiểu đội 1 Nguyễn Minh Chí Nam 22/9/2009
27 HK5148 Tiểu đội 4 Phạm Ngọc Du Nam 18/6/2011
28 HK5212 Tiểu đội 1 Nguyễn Tiến Dũng Nam 21/2/2009
29 HK5091 Tiểu đội 3 Nguyễn Chí Dũng Nam 8/3/2010
30 HK5038 Tiểu đội 6 Đỗ Bá Dũng Nam 5/9/2008
31 HK5128 Tiểu đội 4 Lê Nguyễn Minh Duy Nam 31/8/2009
32 HK5136 Tiểu đội 1 Nguyễn Đình Dương Nam 9/12/2011
33 HK5049 Tiểu đội 3 Trịnh Khánh Dương Nam 26/6/2011
34 HK5048 Tiểu đội 4 Sơn Minh Thái Dương Nam 5/1/2010
35 HK5109 Tiểu đội 6 Nguyễn Phúc Thùy Dương Nữ 4/11/2010
36 HK5213 Tiểu đội 2 Đỗ Bùi Lê Hải Đăng Nam 2/9/2012
37 HK5062 Tiểu đội 1 Nguyễn Danh Đức Nam 5/1/2010
38 HK5042 Tiểu đội 2 Phạm Linh Giang Nữ 23/10/2010
39 HK5151 Tiểu đội 5 Lê Thị Hương Giang Nữ 23/3/2012
40 HK5047 Tiểu đội 2 Vương Thụy Quỳnh Giao Nữ 20/12/2011
41 HK5310 Tiểu đội 4 Nguyễn Minh Nữ 06/11/2011
42 HK5138 Tiểu đội 1 Lê Đặng Hoàng Hải Nam 3/12/2010
43 HK5209 Tiểu đội 4 Trần Mạnh Hải Nam 26/6/2012
44 HK5079 Tiểu đội 4 Hoàng Quang Hải Nam 21/11/2008
45 HK5014 Tiểu đội 5 Nguyễn Hoàng Hải Nam 15/02/2008
46 HK5214 Tiểu đội 4 Nguyễn Thái Thúy Hằng Nữ 11/05/2012
47 HK5072 Tiểu đội 1 Huỳnh Quang Hân Nam 28/7/2010
48 HK5099 Tiểu đội 3 Lê Gia Hân Nữ 5/10/2010
49 HK5111 Tiểu đội 4 Nguyễn Hoàng Gia Hân Nữ 24/5/2012
50 HK5140 Tiểu đội 4 Nguyễn Hoàng Bảo Hân Nữ 16/7/2010
51 HK5003 Tiểu đội 5 Ngô Gia Hân Nữ 15/11/2011
52 HK5306 Tiểu đội 5 Bùi Phụng Hân Nữ 25/11/2007
53 HK5117 Tiểu đội 2 Nguyễn Xuân Hiển Nam 14/10/2011
54 HK5039 Tiểu đội 1 Nguyễn Trần Duy Hiếu Nam 28/10/2010
55 HK5217 Tiểu đội 3 Huỳnh Trung Hiếu Nam 11/05/2010
56 HK5024 Tiểu đội 6 Trần Trung Hiếu Nam 02/06/2009
57 HK5021 Tiểu đội 6 Nguyễn Trần Chí Hòa Nam 2008
58 HK5305 Tiểu đội 2 Lương Phan Minh Hoàng Nam 17/04/2010
59 HK5149 Tiểu đội 4 Vũ Minh Hoàng Nam 2/11/2008
60 HK5033 Tiểu đội 1 Huỳnh Hùng Nam 18/3/2010
61 HK5208 Tiểu đội 4 Trần Mạnh Hùng Nam 13/09/2009
62 HK5134 Tiểu đội 2 Hồ Ngọc Huy Nam 4/9/2008
63 HK5012 Tiểu đội 2 Phan Huy Nam 28/03/2009
64 HK5153 Tiểu đội 4 Trần Quốc Huy Nam 15/01/2007
65 HK5089 Tiểu đội 5 Lê Quang Nhật Huy Nam 22/10/2012
66 HK5074 Tiểu đội 3 Phạm Gia Hưng Nam 23/01/2008
67 HK5095 Tiểu đội 4 Lê Gia Hưng Nam 22/2/2012
68 HK5013 Tiểu đội 1 Nguyễn Trung Kiên Nam 06/04/2008
69 HK5307 Tiểu đội 3 Hồ Nguyễn Anh Kiệt Nam 11/08/2011
70 HK5050 Tiểu đội 2 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 5/3/2007
71 HK5088 Tiểu đội 5 Dương Gia Khải Nam 6/8/2010
72 HK5001 Tiểu đội 1 Ngô Minh Khang Nam 1/11/2009
73 HK5057 Tiểu đội 3 Nguyễn Huỳnh Quốc Khang Nam 22/03/2010
74 HK5073 Tiểu đội 4 Dương Khang Nam 16/11/2010
75 HK5054 Tiểu đội 6 Phạm Nguyên Khang Nam 1/8/2009
76 HK5206 Tiểu đội 5 Huỳnh Vân Khánh Nữ 4/01/2009
77 HK5083 Tiểu đội 2 Đặng Thế Khoa Nam 3/11/2011
78 HK5205 Tiểu đội 5 Huỳnh Minh Khôi Nam 24/01/2008
79 HK5093 Tiểu đội 5 Đỗ Đăng Khôi Nam 30/11/2009
80 HK5055 Tiểu đội 6 Ngô Đăng Khôi Nam 23/9/2009
81 HK5061 Tiểu đội 6 Trần Hải Lam Nữ 27/6/2009
82 HK5002 Tiểu đội 5 Nguyễn Quang Lâm Nam 23/12/2009
83 HK5052 Tiểu đội 6 Nguyễn Minh Lâm Nam 14/11/2012
84 HK5059 Tiểu đội 6 Trần Hiểu Lâm Nam 9/1/2011
85 HK5085 Tiểu đội 6 Nguyễn Thanh Lâm Nam 19/2/2011
86 HK5043 Tiểu đội 2 Phạm Kiều Linh Nữ 8/8/2007
87 HK5044 Tiểu đội 2 Dương Diệu Linh Nữ 17/4/2010
88 HK5119 Tiểu đội 2 Nguyễn Như Thanh Linh Nữ 31/08/2009
89 HK5075 Tiểu đội 1 Nguyễn Võ Hoàng Long Nam 8/6/2012
90 HK5142 Tiểu đội 2 Nguyễn Đức Long Nam 2/11/2011
91 HK5046 Tiểu đội 3 Lê Bảo Long Nam 23/12/2007
92 HK5068 Tiểu đội 4 Trương Kiên Long Nam 3/5/2011
93 HK5215 Tiểu đội 5 Ngô Hải Long Nam 11/7/2009
94 HK5105 Tiểu đội 5 Võ Hoàng Phi Long Nam 5/6/2011
95 HK5124 Tiểu đội 2 Bùi Long Hải Minh Nam 10/10/2012
96 HK5035 Tiểu đội 3 Nguyễn Anh Minh Nam 19/12/2011
97 HK5202 Tiểu đội 3 Đỗ Quang Minh Nam 28/03/2010
98 HK5082 Tiểu đội 5 Lê Đức Minh Nam 1/6/2011
99 HK5066 Tiểu đội 5 Nguyễn Nhật Minh Nam 05/06/2011
100 HK5210 Tiểu đội 2 Dương Ngọc Thảo My Nữ 09/03/2011
101 HK5120 Tiểu đội 5 Nguyễn Trần Hạnh Na Nữ 07/10/2008
102 HK5145 Tiểu đội 3 Võ Hoàng Nam Nam 14/5/2007
103 HK5110 Tiểu đội 3 Lê Thành Nam Nam 22/08/2008
104 HK5143 Tiểu đội 5 Trần Hạo Nam Nam 27/8/2010
105 HK5300 Tiểu đội 3 Phan Nhật Phương Nghi Nữ 23/09/2011
106 HK5084 Tiểu đội 2 Nguyễn Minh Nghĩa Nam 16/3/2011
107 HK5096 Tiểu đội 4 Nguyễn Đức Nghĩa Nam 13/7/2008
108 HK5301 Tiểu đội 1 Phan Nhật Nghiêm Nam 01/05/2013
109 HK5004 Tiểu đội 1 Trần nguyễn Khánh Ngọc Nữ 10/03/2011
110 HK5144 Tiểu đội 4 Trần Minh Thanh Ngọc Nữ 10/11/2010
111 HK5216 Tiểu đội 6 Nguyễn Thành Ngọc Nam 8/03/2007
112 HK5078 Tiểu đội 1 Phan Nguyễn gia Nguyên Nữ 19/2/2010
113 HK5070 Tiểu đội 3 Nguyễn Khôi Nguyên Nam 4/10/2010
114 HK5077 Tiểu đội 4 Nguyễn Khôi Nguyên Nam 7/5/2007
115 HK5006 Tiểu đội 6 Vũ Minh Nguyên Nam 26/12/2009
116 HK5207 Tiểu đội 6 Lâm Trí Nguyên Nam 15/7/2010
117 HK5302 Tiểu đội 6 Nguyễn Nam 30/07/2009
118 HK5303 Tiểu đội 3 Lê Nguyễn Nguyệt Nhi Nữ 23/11/2010
119 HK5025 Tiểu đội 5 Nguyễn Khoa Minh Nhiên Nữ 03/03/2011
120 HK5031 Tiểu đội 4 Nguyễn Huy Nhựt Nam 7/12/2007
121 HK5094 Tiểu đội 4 Hồ Ngọc Minh Phú Nam 10/06/0201
122 HK5107 Tiểu đội 2 Nguyễn Giang Mỹ Phúc Nữ 29/10/2008
123 HK5030 Tiểu đội 5 Lương Vĩnh Phúc Nam 22/10/2010
124 HK5114 Tiểu đội 5 Nguyễn Hoàng Nam Phương Nữ 05/11/2010
125 HK5126 Tiểu đội 6 Lê Hoàng Nhật Phương Nữ 1/1/2008
126 HK5022 Tiểu đội 3 Nguyễn Ngọc Quang Nam 27/06/2012
127 HK5071 Tiểu đội 1 Nguyễn Bội Quân Nam 16/6/2009
128 HK5045 Tiểu đội 2 Khương Hữu Gia Quân Nam 27/12/2010
129 HK5069 Tiểu đội 2 Trần Việt Quốc Nam 14/10/2008
130 HK5007 Tiểu đội 1 Phí Nguyễn Đan Quỳnh Nữ 07/02/2009
131 HK5141 Tiểu đội 1 Trần Nhật Huy Ryan Nam 23/3/2011
132 HK5036 Tiểu đội 3 Trần Trường Sa Nam 28/7/2011
133 HK5309 Tiểu đội 5 Phùng Quang Sang Nam 28/10/2011
134 HK5112 Tiểu đội 5 Lê Bá Thanh Nam 23/05/2008
135 HK5051 Tiểu đội 2 Huỳnh Phúc Thành Nam 3/12/2009
136 HK5304 Tiểu đội 2 Đào Đình Thành Nam 05/12/2011
137 HK5008 Tiểu đội 6 Hoàng Thị Minh Thảo Nữ 27/06/2006
138 HK5146 Tiểu đội 1 Nguyễn Danh Thắng Nam 14/3/2007
139 HK5314 Tiểu đội 3 Đào Hiếu Thiên Nam 18/03/2013
140 HK5137 Tiểu đội 1 Nguyễn Trường Thịnh Nam 29/6/2010
141 HK5092 Tiểu đội 3 Nguyễn Chí Thịnh Nam 25/7/2011
142 HK5204 Tiểu đội 3 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 25/11/2009
143 HK5122 Tiểu đội 4 Hoàng Minh Thư Nữ 18/3/2005
144 HK5152 Tiểu đội 5 Vương Thị Anh Thư Nữ 17/5/2009
145 HK5130 Tiểu đội 3 Từ Phương Bảo Trân Nữ 19/10/2011
146 HK5067 Tiểu đội 2 Nguyễn Minh Trí Nam 8/2/2011
147 HK5010 Tiểu đội 1 Nguyễn Khánh Trịnh Nam 10/10/2008
148 HK5080 Tiểu đội 5 Lê Đình Trung Nam 30/01/2010
149 HK5065 Tiểu đội 6 Bùi Hoàng Nam Trung Nam 31/1/2011
150 HK5125 Tiểu đội 3 Phan Vũ Nhật Trường Nam 7/9/2010
151 HK5123 Tiểu đội 2 Lê Trần Vinh Nam 14/11/2011
152 HK5308 Tiểu đội 5 Phùng Quang Vinh Nam 17/02/2008
153 HK5108 Tiểu đội 2 Phan Hữu Duy nam 24/11/2008
154 HK5133 Tiểu đội 2 Phan Anh Nam 18/2/2010
155 HK5023 Tiểu đội 6 Nguyễn Thái Sơn Chấn Nam 12/09/2011

DANH SÁCH ĐIỀU PHỐI VIÊN LỚP HỌC KỲ QUÂN ĐỘI

 “ CHIẾN BINH THÉP ” NĂM 2023 

STT TIỂU ĐỘI HỌ VÀ TÊN ĐIỀU PHỐI VIÊN SỐ ĐIỆN THOẠI
1 TIỂU ĐỘI 1 Đặng Phương Lam 0763807647
2 TIỂU ĐỘI 1 Nguyễn Thành Tài 0797251732
3 TIỂU ĐỘI 2 Lại Tấn Quốc 0823709379
4 TIỂU ĐỘI 2 Trương Thị Mỹ Anh 0703098365
5 TIỂU ĐỘI 3 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 0392443651
6 TIỂU ĐỘI 3 Ngô Thượng Thư 0916715883
7 TIỂU ĐỘI 4 Võ Thành Hiệp 0326644132
8 TIỂU ĐỘI 4 Nguyễn Phương Nhung 0765755048
9 TIỂU ĐỘI 5 Lê Thị Quỳnh Như 0766857952
10 TIỂU ĐỘI 5 Hà Thanh Trọng 0327492651
11 TIỂU ĐỘI 6 Vũ Thị Kim Chi 0901218090
12 TIỂU ĐỘI 6 Vũ Thị Thảo Hiền 0372220499

 

Bình luận Facebook