DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP HK4- HKQĐ NÂNG CAO-  “THIẾU NIÊN ANH HÙNG”

423

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP HK4- HKQĐ NÂNG CAO-  “THIẾU NIÊN ANH HÙNG”

STT MÃ HỌC VIÊN TIỂU ĐỘI HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 HK4003 Tiểu đội 1 Huỳnh Vũ Gia An Nam 25/2/2009
2 HK4139 Tiểu đội 5 An Nam 13/2/2007
3 HK4107 Tiểu đội 4 Trịnh Nam Anh Nam 13/7/2011
4 HK4037 Tiểu đội 4 Hoàng Hải Anh Nữ 2/10/2012
5 HK4063 Tiểu đội 5 Nguyễn Châu Minh Anh Nữ 25/2/2010
6 HK4204 Tiểu đội 5 Bùi Quốc Anh Nam 29/5/2007
7 HK4071 Tiểu đội 1 Phạm Xuân Bách Nam 7/4/2008
8 HK4131 Tiểu đội 4 Bùi Nguyên Bách Nam 20/3/2011
9 HK4133 Tiểu đội 6 Trần Gia Bảo Nam 27/7/2010
10 HK4038 Tiểu đội 2 Đoàn Bùi Thiện Bình Nam 18/10/2011
11 HK4208 Tiểu đội 6 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 27/03/2011
12 HK4117 Tiểu đội 6 Trịnh Khánh Chi Nữ 24/01/2011
13 HK4140 Tiểu đội 3 Lê Ngọc Diệp Nữ 24/12/2011
14 HK4210 Tiểu đội 4 Lương Tấn Dũng Nam 29/10/2011 
15 HK4304 Tiểu đội 6 Lê Quốc Dũng Nam 18/05/2008
16 HK4203 Tiểu đội 3 Trần Văn Đại Dương Nam 9/7/2009
17 HK4125 Tiểu đội 4 Nguyễn Thùy Ánh Dương Nữ 4/3/2011
18 HK4035 Tiểu đội 3 Trần Khánh Đạt Nam 16/2/2010
19 HK4051 Tiểu đội 1 Nguyễn Minh Đăng Nam 14/12/2009
20 HK4080 Tiểu đội 1 Nguyễn Bảo Điền Nam 11/9/2011
21 HK4110 Tiểu đội 6 Nguyễn An Định Nam 24/2/2011
22 HK4206 Tiểu đội 6 Bùi Phạm Minh Đức Nam 4/2/2010
23 HK4123 Tiểu đội 5 Hồ Hải Đường Nam 6/11/2009
24 HK4098 Tiểu đội 2 Huang Sĩ Gang Nam 14/1/2011
25 HK4067 Tiểu đội 6 Nguyễn Hoàng Hải Nam 31/8/2010
26 HK4148 Tiểu đội 5 Huang Sĩ Hiên Nam 3/5/2009
27 HK4046 Tiểu đội 2 Nguyễn Lê Trung Hiếu Nam 7/3/2009
28 HK4072 Tiểu đội 6 Lê Duy Hoàng Nam 21/8/2009
29 HK4041 Tiểu đội 1 Huỳnh Đức Huy Nam 23/9/2010
30 HK4084 Tiểu đội 4 Nguyễn Phạm Xuân Huy Nam 16/03/2010
31 HK4096 Tiểu đội 4 Hồ Anh Huy Nam 21/11/2009
32 HK4129 Tiểu đội 6 Huỳnh Thanh Huyền Nữ 23/3/2010
33 HK4090 Tiểu đội 4 Danh Trần Hoàng Hưng Nam 16/10/2010
34 HK4073 Tiểu đội 6 Lê Duy Hưng Nam 7/3/2010
35 HK4048 Tiểu đội 6 Vũ Tiến Hưng Nam 7/10/2008
36 HK4045 Tiểu đội 3 Nguyễn Hải Kiên Nam 4/9/2010
37 HK4040 Tiểu đội 4 Nguyễn Trung Kiên Nam 7/9/2009
38 HK4302 Tiểu đội 4 Lại Trung Kiên Nam 27/03/2009
39 HK4056 Tiểu đội 2 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 5/3/2007
40 HK4087 Tiểu đội 6 Đỗ Anh Kiệt Nam 7/12/2008
41 HK4170 Tiểu đội 5 Nguyễn Phi bảo Kha Nam 12/4/2011
42 HK4115 Tiểu đội 2 Bùi Tiến Khải Nam 29/03/2010
43 HK4001 Tiểu đội 1 Nguyễn Thành Khang Nam 25/6/2010
44 HK4151 Tiểu đội 1 Cao Hữu Khang Nam 23/7/2011
45 HK4049 Tiểu đội 2 Nguyễn Trường Khang Nam 19/8/2011
46 HK4078 Tiểu đội 3 Từ Nguyễn Gia Khang Nam 7/9/2010
47 HK4036 Tiểu đội 3 Trần Thiên Khang Nam 5/2/2010
48 HK4089 Tiểu đội 4 Cao Lê Nguyên Khang Nam 9/1/2010
49 HK4062 Tiểu đội 5 Nguyễn Châu Quốc Khang Nam 7/10/2010
50 HK4138 Tiểu đội 5 Đoàn Chí Khang Nam 5/12/2011
51 HK4134 Tiểu đội 5 Trần Dư Vĩnh Khang Nam 24/9/2010
52 HK4093 Tiểu đội 6 Phạm Hữu Khang Nam 18/6/2010
53 HK4039 Tiểu đội 6 Nguyễn Tuấn Khanh Nam 28/8/2009
54 HK4118 Tiểu đội 3 Nguyễn Công Khánh Nam 07/02/2010
55 HK4065 Tiểu đội 5 Nguyễn Thuỳ Vân Khánh Nữ 5/6/2012
56 HK4303 Tiểu đội 2 Nguyễn Hữu Khoa Nam 02/04/2011
57 HK4202 Tiểu đội 3 Lê Việt Anh Khoa Nam 19/9/2008
58 HK4130 Tiểu đội 3 Trần Đức Anh Khoa Nam 10/4/2008
59 HK4091 Tiểu đội 4 Nguyễn Xuân Đăng Khoa Nam 25/11/2010
60 HK4066 Tiểu đội 5 Mai Đăng Khoa Nam 8/9/2008
61 HK4201 Tiểu đội 4 Nguyễn Trần Nguyên Khôi Nam 5-11-2009
62 HK4141 Tiểu đội 1 Lê Khánh Linh Nữ 8/11/2009
63 HK4075 Tiểu đội 2 Lê Trần Khánh Linh Nữ 2/10/2007
64 HK4057 Tiểu đội 3 Đinh Ngọc Khánh Linh Nữ 18/05/2008
65 HK4058 Tiểu đội 3 Đinh Ngọc Mỹ Linh Nữ 18/05/2008
66 HK4135 Tiểu đội 3 Nguyễn Tùng Linh Nam 12/8/2011
67 HK4111 Tiểu đội 2 Nguyễn Ngọc Hoàng Long Nam 29/7/2012
68 HK4085 Tiểu đội 2 Đỗ Triệu Long Nam 17/7/2009
69 HK4127 Tiểu đội 5 Nguyễn Phương Gia Long Nam 23/2/2012
70 HK4104 Tiểu đội 5 Trần Phi Long Nam 31/12/2009
71 HK4144 Tiểu đội 4 Nguyễn Hiền Mai Nữ 10/3/2011
72 HK4083 Tiểu đội 3 Đới Kiếm Minh Nam 15/6/2009
73 HK4116 Tiểu đội 3 Phạm Trần Đức Minh Nam 24/07/2009
74 HK4209 Tiểu đội 4 Lương Tấn Minh Nam 27/09/2009 
75 HK4064 Tiểu đội 5 Nguyễn Thị Nhật Minh Nữ 26/11/2010
76 HK4044 Tiểu đội 1 Trần Khắc Tuấn Nam Nam 12/4/2012
77 HK4108 Tiểu đội 4 Đặng An Nam Nam 3/8/2011
78 HK4124 Tiểu đội 5 Hồ Hữu Nam Nam 26/1/2007
79 HK4401 Tiểu đội 5 Nguyễn Hải Nam Nam 08/11/2012
80 HK4074 Tiểu đội 4 Nguyễn Kim Thục Nghi Nữ 22/3/2012
81 HK4002 Tiểu đội 6 Nguyễn Chí Khôi Nguyên Nam 12/5/2009
82 HK4113 Tiểu đội 5 Phạm Mỹ Nhi Nữ 20/03/2009
83 HK4149 Tiểu đội 1 Vũ Nguyễn An Nhiên Nữ 25/4/2011
84 HK4142 Tiểu đội 1 Nguyễn Vĩnh Phát Nam 9/10/2011
85 HK4053 Tiểu đội 2 Đoàn Tuấn Phát Nam 3/1/2010
86 HK4054 Tiểu đội 2 Nguyễn Hoàng Gia Phát Nam 17/6/2010
87 HK4079 Tiểu đội 3 Nguyễn Duy Phát Nam 2/3/2009
88 HK4092 Tiểu đội 6 Trần Hữu Phát Nam 28/2/2010
89 HK4132 Tiểu đội 6 Ngũ Đoàn Phát Nam 13/2/2009
90 HK4043 Tiểu đội 1 Đinh Nguyên Phong Nam 3/1/2012
91 HK4136 Tiểu đội 1 Lê Thanh Phong Nam 31/1/2007
92 HK4042 Tiểu đội 1 Đinh Nguyên Phú Nam 3/1/2010
93 HK4207 Tiểu đội 1 Trần Văn Minh Phúc Nam 17/6/2011
94 HK4103 Tiểu đội 2 Hoàng Trương Thụy Phúc Nữ 1/3/2010
95 HK4082 Tiểu đội 5 Dương Nguyễn Trường Phúc Nam 26/11/2012
96 HK4120 Tiểu đội 5 Nguyễn Trần Tấn Phúc Nam 25/09/2010
97 HK4076 Tiểu đội 2 Võ Mai Phương Nữ 9/11/2009
98 HK4047 Tiểu đội 6 Trần Hoàng Uyên Phương Nữ 20/6/2010
99 HK4052 Tiểu đội 6 Nguyễn Hồng Nam Phương Nữ 04/04/2009
100 HK4112 Tiểu đội 2 Nguyễn Minh Quân Nam 9/2/2012
101 HK4097 Tiểu đội 3 Vũ Ngô Minh Quân Nam 21/1/2009
102 HK4088 Tiểu đội 4 Lê Hoàng Quân Nam 12/5/2010
103 HK4068 Tiểu đội 6 Trần Minh Quân Nam 5/1/2010
104 HK4150 Tiểu đội 1 Vũ Tấn Tài Nam 19/09/2010
105 HK4143 Tiểu đội 2 Chu Quế Tâm Nữ 21/12/2011
106 HK4070 Tiểu đội 1 Phạm Ngọc Thảo Tiên Nữ 10/5/2011
107 HK4100 Tiểu đội 3 Vũ Trọng Tín Nam 21/4/2011
108 HK4109 Tiểu đội 1 Nguyễn Anh Tuấn Nam 17/3/2010
109 HK4126 Tiểu đội 1 Nguyễn Minh Tuấn Nam 30/6/2009
110 HK4205 Tiểu đội 5 Bùi Quốc Tuấn Nam 12/9/2023
111 HK4059 Tiểu đội 2 Hồ Hữu Tường Nam 10/2/2010
112 HK4081 Tiểu đội 4 Lê Vĩnh Thành Nam 25/06/2010
113 HK4119 Tiểu đội 2 Trịnh Thiên Thảo Nữ 07/04/2009
114 HK4086 Tiểu đội 3 Lê Lư Quang Thắng Nam 4/10/2007
115 HK4060 Tiểu đội 4 Trương Lê Xuân Thủy Nữ 3/2/2011
116 HK4102 Tiểu đội 2 Nguyễn Trần Tri Thức Nam 26/10/2008
117 HK4301 Tiểu đội 3 Nguyễn Hoàng Trí Thức Nam 22/10/2006
118 HK4106 Tiểu đội 6 Bùi Quang Trung Nam 27/10/2011
119 HK4061 Tiểu đội 1 Diệp Minh Uyên Nữ 29/1/2008
120 HK4128 Tiểu đội 2 Lê Quốc Việt Nam 9/7/2009
121 HK4146 Tiểu đội 3 Vy Nữ 13/10/2011

 

DANH SÁCH ĐIỀU PHỐI VIÊN LỚP HỌC KỲ QUÂN ĐỘI NÂNG CAO

HK4- “THIẾU NIÊN ANH HÙNG” 

STT TIỂU ĐỘI HỌ VÀ TÊN ĐIỀU PHỐI VIÊN SỐ ĐIỆN THOẠI
1 TIỂU ĐỘI 1 Nguyễn Hồng Phúc 0354470832
2 TIỂU ĐỘI 1 Nguyễn Thanh Phong 0941257272
3 TIỂU ĐỘI 2 Nguyễn Hoàng Thơ 0362086786
4 TIỂU ĐỘI 2 Nguyễn Thành Tài 0797251732
5 TIỂU ĐỘI 3 Vũ Thị Kim Chi 0901218090
6 TIỂU ĐỘI 3 Nguyễn Lâm Trường 0858302382
7 TIỂU ĐỘI 4 Lại Tấn Quốc 0823709379
8 TIỂU ĐỘI 4 Phan Hoài Thẩm Phương 0344281929
9 TIỂU ĐỘI 5 Đặng Phương Lam 0763807647
10 TIỂU ĐỘI 5 Hà Thanh Trọng 0327492651
11 TIỂU ĐỘI 6 Lê Thị Quỳnh Như 0766857952
12 TIỂU ĐỘI 6 Nguyễn Tấn Đạt 0337083161

 

Bình luận Facebook