DANH SÁCH CÁC TIỂU ĐỘI CSTH – RÈN LUYỆN CHÍNH TÔI

1360

DANH SÁCH PHÂN CÁC TIỂU ĐỘI
LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON – RÈN LUYỆN CHÍNH TÔI
(từ 29/5-3/6/2023)

Tên học viên xếp theo thứ tự ABC

STT Mã HV
Họ Tên Giới
tính
Năm sinh Tiểu đội
1 TH1004 Nguyễn Ngọc Bảo An Nữ 5-7-2015 Tiểu đội 1
2 TH1022 Trần Lê Phúc An Nữ 2-12-2012 Tiểu đội 2
3 TH1054 Nguyễn Nguyễn Bảo An Nữ 2-8-2013 Tiểu đội 3
4 TH1076 Trần Quốc Duy An Nam 18-10-2015 Tiểu đội 3
5 TH1009 Lê Thụy Hoài An Nam 4-11-2016 Tiểu đội 4
6 TH1098 Nguyễn Quỳnh An Nữ 26-4-2016 Tiểu đội 5
7 TH1023 Trần Quỳnh An Nữ 26/05/2013 Tiểu đội 6
8 TH1218 Ngô Trần Gia An Nam 10/7/2014 Tiểu đội 6
9 TH1030 Hồ Minh Anh Nữ 2014 Tiểu đội 2
10 TH1080 Trần Minh Anh Nữ 15-1-2015 Tiểu đội 3
11 TH1078 Trần Thị Minh Anh Nữ 12-10-2014 Tiểu đội 4
12 TH1010 Hà Võ Hoàng Anh Nam 11-3-2015 Tiểu đội 4
13 TH1108 Nguyễn Khánh Trí Anh Nam 28-1-2016 Tiểu đội 4
14 TH1215 Nguyễn Ngọc Minh Anh Nữ 20/04/2013 Tiểu đội 6
15 TH1204 Phạm Hải Anh Nam 26/1/2016 Tiểu đội 6
16 TH1064 Lâm Thiên Ân Nữ Tiểu đội 3
17 TH1100 Đinh Chí Thiên Ân Nam 12-11-2014 Tiểu đội 4
18 TH1094 Phạm Huy Bảo Nam 17-6-2014 Tiểu đội 3
19 TH1065 Võ Thế Bảo Nam 25-12-2013 Tiểu đội 5
20 TH1066 Bùi Đinh Gia Bảo Nam 16-3-2015 Tiểu đội 5
21 TH1113 Trần Gia Bảo Nam 23/5/2014 Tiểu đội 5
22 TH1095 Nguyễn Duy Bình Nam 18-11-2012 Tiểu đội 3
23 TH1212 Đinh Quốc Cường Nam 02/07/2016 Tiểu đội 6
24 TH1012 Võ Hoàng Linh Chi Nữ 19-11-2014 Tiểu đội 1
25 TH1034 Nguyễn Gia Danh Nam 18-8-2012 Tiểu đội 5
26 TH1171 Phạm Nguyễn Khiêm Doanh Nam 1-11-2016 Tiểu đội 5
27 TH1101 Nguyễn Đông Duy Nam 11-5-2016 Tiểu đội 2
28 TH1058 Nguyễn Hoàng Hải Đăng Nam 4-2-2012 Tiểu đội 2
29 TH1077 Võ Minh Đăng Nam 3-11-2015 Tiểu đội 3
30 TH1223 Vũ Nguyễn Hải Đăng Nam 04/11/2013 Tiểu đội 4
31 TH1214 Trương Minh Đăng Nam 24/05/2012 Tiểu đội 6
32 TH1089 Võ Thành Đức Nam 29-4-2014 Tiểu đội 3
33 TH1059 Phan Ái Linh Giang Nữ 5-1-2012 Tiểu đội 3
34 TH1087 Nguyễn Trọng Nam 18-6-2014 Tiểu đội 3
35 TH1081 Bach Ngọc Khánh Nữ 13-7-2015 Tiểu đội 4
36 TH1207 Trịnh Anh Hào Nam 13/09/2023 Tiểu đội 4
37 TH1205 Nguyễn Hoàng Gia Hào Nam 17/8/2015 Tiểu đội 5
38 TH1029 Vũ Ngọc Gia Hân Nữ 2015 Tiểu đội 2
39 TH1217 Nguyễn Trần Ngọc Hân Nữ 01/11/2013 Tiểu đội 6
40 TH1039 Đào Chí Hiển Nam 21-9-2014 Tiểu đội 1
41 TH1045 Bùi Xuân Hiếu Nam 21-4-2016 Tiểu đội 2
42 TH1110 Đỗ Trung Hiếu Nam 19-6-2013 Tiểu đội 4
43 TH1107 Lê Minh Hoàng Nam 6-11-2015 Tiểu đội 4
44 TH1027 Phạm Tiến Huân Nam 30/12/2014 Tiểu đội 6
45 TH1001 Ngô Đức Hùng Nam 19-1-2015 Tiểu đội 1
46 TH1115 Trần Thái Tú Huyên Nữ 21-7-2016 Tiểu đội 2
47 TH1104 Lê Ngọc Huyền Nữ 17-4-2013 Tiểu đội 4
48 TH1015 Phan Phúc Hưng Nam 25-12-2016 Tiểu đội 1
49 TH1079 Đặng Phước Hưng Nam 10-5-2013 Tiểu đội 3
50 TH1005 Nguyễn Vũ Ngọc Hương Nữ 5-7-2015 Tiểu đội 1
51 TH1044 Nguyễn Phước Vĩnh Hy Nam 23-6-2015 Tiểu đội 1
52 TH1116 Trần Thái Tú Hy Nam 1-7-2013 Tiểu đội 6
53 TH1014 Đoàn Chí Kiên Nam 11-10-2012 Tiểu đội 1
54 TH1093 Nguyễn Anh Kiệt Nam 11-12-2013 Tiểu đội 6
55 TH1068 Nguyễn Đức Minh Khang Nam 20-7-2014 Tiểu đội 2
56 TH1060 Trần Việt Khang Nam 3-6-2023 Tiểu đội 2
57 TH1097 Nguyễn Thái Khang Nam 18-10-2014 Tiểu đội 3
58 TH1011 Trần Gia Khang Nam 11-1-2016 Tiểu đội 4
59 TH1225 Phạm Bình Gia Khang Nam 26/12/2014 Tiểu đội 4
60 TH1036 Đoàn Vũ Minh Khang Nam 3-10-2016 Tiểu đội 5
61 TH1221 Huỳnh Trọng Minh Khang Nam 03-11-12 Tiểu đội 6
62 TH1203 Nguyễn Trịnh Thanh Khiết Nam 26/10/2016 Tiểu đội 6
63 TH1102 Nguyễn Đông Khoa Nam 27-3-2014 Tiểu đội 2
64 TH1055 Đỗ Nguyễn Đăng Khoa Nam 9-12-2014 Tiểu đội 3
65 TH1148 Nguyễn Trung Đức Khôi Nam 8-12-2015 Tiểu đội 1
66 TH1146 Thái Phạm Minh Khôi Nam 29-12-2013 Tiểu đội 5
67 TH1016 Nguyễn Hoàng Tuệ Lâm Nữ 7-3-2016 Tiểu đội 1
68 TH1-208 Trần Tuệ Lâm Nữ 15/08/2023 Tiểu đội 3
69 TH1062 Phạm Hoàng Lâm Nam 16-9-2014 Tiểu đội 5
70 TH1007 Trần Phương Linh Nữ 20-5-2013 Tiểu đội 1
71 TH1209 Đỗ Ngọc Linh Nữ 9/10/2014 Tiểu đội 3
72 TH1051 Bùi Khánh Linh Nữ 16-2-2014 Tiểu đội 4
73 TH1042 Hoàng Trường Long Nam 13-1-2015 Tiểu đội 1
74 TH1024 Nguyễn Gia Long Nam 22/08/2013 Tiểu đội 1
75 TH1061 Phạm Hoàng Long Nam 4-10-2012 Tiểu đội 5
76 TH1003 Nguyễn Nhật Minh Nam 6-7-1905 Tiểu đội 1
77 TH1038 Lương Hải Minh Nam 11-7-2013 Tiểu đội 1
78 TH1031 Nguyễn Thành Minh Nữ 2014 Tiểu đội 2
79 TH1032 Nguyễn Hoàng Minh Nam 26/07/2014 Tiểu đội 2
80 TH1074 Cao Minh Nam 15-8-2015 Tiểu đội 3
81 TH1096 Phan Huỳnh Anh Minh Nam 18-9-2016 Tiểu đội 3
82 TH1105 Lê Công Minh Nam 25-10-2015 Tiểu đội 4
83 TH1092 Phan Hoàng Nam Nam 11-4-2016 Tiểu đội 2
84 TH1075 Nguyễn Nhật Nam Nam 24-9-2015 Tiểu đội 3
85 TH1219 Nguyễn Võ Tố Ny Nữ 03/10/2016 Tiểu đội 6
86 TH1053 Trần Hoàng Phương Nghi Nữ 22-8-2014 Tiểu đội 4
87 TH1020 Vũ Cương Nghị Nam 24-11-2015 Tiểu đội 6
88 TH1041 Nguyễn Trần Anh Nguyên Nam 31-12-2013 Tiểu đội 1
89 TH1056 Đặng Phước Nguyên Nam 1-1-2014 Tiểu đội 2
90 TH1085 Nguyễn Hoàng Lộc Nguyên Nam 15-8-2014 Tiểu đội 3
91 TH1033 Phan Khôi Nguyên Nam 16-11-2015 Tiểu đội 5
92 TH1019 Phạm Nguyễn Nam 2-3-2013 Tiểu đội 6
93 TH1222 Đỗ Vũ Minh Nhật Nam 28/08/2013 Tiểu đội 4
94 TH1072 Nguyễn Hạo Nhiên Nam 30-3-2013 Tiểu đội 2
95 TH1149 Nguyễn Tiến Phát Nam 3-4-2013 Tiểu đội 5
96 TH1201 Nguyễn Chí Gia Phát Nam 01/11/2012 Tiểu đội 6
97 TH1052 Nguyễn Minh Phong Nam 13-3-2012 Tiểu đội 2
98 TH1049 Dương Minh Phú Nam 1-10-2012 Tiểu đội 2
99 TH1067 Trần Ngọc Thiên Phúc Nữ 27-11-2015 Tiểu đội 4
100 TH1106 Nguyễn Thiên Phúc Nam 28-3-2015 Tiểu đội 4
101 TH1021 Phan Hoàng Phúc Nam 9-12-2013 Tiểu đội 5
102 TH1213 Hà Thiên Phúc Nam 18/09/2015 Tiểu đội 6
103 TH1082 Nguyễn Minh Phương Nam 29-12-2014 Tiểu đội 4
104 TH1114 Lê Nhật Quang Nam 30-8-2017 Tiểu đội 5
105 TH1048 Đinh Văn Hoàng Quân Nam 30-11-2012 Tiểu đội 1
106 TH1210 Trương Bảo Quyên Nữ 27/3/2015 Tiểu đội 5
107 TH1211 Trương Nhã Quỳnh Nữ 24/05/2023 Tiểu đội 6
108 TH1090 Nguyễn Phước Sang Nam 15/08/2013 Tiểu đội 5
109 TH1088 Hoàng Trần Khánh Tâm Nam 8-8-2012 Tiểu đội 3
110 TH1002 Nguyễn Đức Tuấn Nam 18-6-2015 Tiểu đội 1
111 TH1057 Trương Lê Cát Tường Nam 11-2-2015 Tiểu đội 2
112 TH1063 Dương Tiến Thành Nam 21-9-2012 Tiểu đội 2
113 TH1170 Lâm Trí Thành Nam 31-3-2014 Tiểu đội 5
114 TH1147 Nguyễn Ngọc Phương Thảo Nữ 24-4-2015 Tiểu đội 1
115 TH1084 Nguyễn Hoàng Bảo Thiên Nam 7-1-2013 Tiểu đội 3
116 TH1224 Nguyễn Võ Thanh Thiện Nam 19/02/2016 Tiểu đội 6
117 TH1047 Dương Quang Thịnh Nam 7-4-2012 Tiểu đội 1
118 TH1070 Đoàn Nguyên Thủ Nam 1-3-2014 Tiểu đội 2
119 TH1035 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 30-8-2012 Tiểu đội 5
120 TH1216 Phan Nguyễn Khánh Thư Nữ 31/08/2015 Tiểu đội 6
121 TH1220 Huỳnh Trọng Minh Triết Nam 13/02/2013 Tiểu đội 6
122 TH1069 Lê Khánh Vinh Tiểu đội 2
123 TH1099 Trương Trí Vinh Nam 10-10-2013 Tiểu đội 4
124 TH1046 Nguyễn Đình Tuấn Nam 24-11-2015 Tiểu đội 1
125 TH1040 Nguyễn Quang Vượng Nam 13-3-2016 Tiểu đội 1
126 TH1050 Trần Ngọc Vy Nữ 13-11-2014 Tiểu đội 2
127 TH1111 Phan Lê Như Ý Nữ 2/21/2015 Tiểu đội 5
128 TH1206 Nguyễn Hoàng Như Ý Nữ 3/5/2011 Tiểu đội 5

 

DANH SÁCH ĐIỀU PHỐI VIÊN PHỤ TRÁCH TIỂU ĐỘI

Tiểu đội

Họ tên điều phối viên

Số điện thoại

1 Hồ Minh Khôi

Ngô Triệu Vy

0917840205

0368173902

2 Trần Thị Thảo Ngân

Lê Nguyễn Phương Linh

0978650453

0786792158

3 Trần Bách Hỷ

Lê Thị Hiền

0933708977

0327612815

4 Trương Gia Khiêm

Huỳnh Gia Mẫn

0902310945

0902412086

5 Nhữ Huỳnh Anh Thư

Trần Khánh Quyên

0933989164

0565242473

6 Hà Thị Yến Nhi

Nguyễn Hồ Mỹ Duyên

0365158536

0931078337

Bình luận Facebook