DANH SÁCH CHIA TIỂU ĐỘI HKQĐ TĂNG THIẾT GIÁP

429

DANH SÁCH PHÂN CHIA HỌC VIÊN LỚP HKQĐ

TĂNG THIẾT GIÁP–HK3

STT MÃ HỌC VIÊN TIỂU ĐỘI HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 HK3127 TIỂU ĐỘI 3 Hoàng Xuân An Nam 14/04/2009
2 HK3038 TIỂU ĐỘI 4 Phạm Phú An Nam 20/12/2011
3 HK3087 TIỂU ĐỘI 3 Trần Thị Phương Anh Nữ 09/01/2010
4 HK3095 TIỂU ĐỘI 5 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 20/07/2010
5 HK3305 TIỂU ĐỘI 5 Lê Tú Anh Nữ 25/10/2010
6 HK3086 TIỂU ĐỘI 6 Ngô Hải Anh Nam 29/07/2011
7 HK3065 TIỂU ĐỘI 1 Nguyễn Võ Thiên Ân Nam 20/01/2012
8 HK3143 TIỂU ĐỘI 5 Nguyễn Tiên Thiên Ân Nam 17/08/2009
9 HK3126 TIỂU ĐỘI 6 Lê Đông Ân Nam 05/08/2006
10 HK3098 TIỂU ĐỘI 1 Ngô Hoàng Bách Nam 28/07/2011
11 HK3077 TIỂU ĐỘI 3 Nguyễn Hoàng Việt Bách Nam 06/05/2010
12 HK3149 TIỂU ĐỘI 3 Nguyễn Hoàng Bách Nam 25/07/2011
13 HK3045 TIỂU ĐỘI 2 Lê Gia Bảo Nam 02/03/2009
14 HK3066 TIỂU ĐỘI 3 Vũ Gia Bảo Nam 13/01/2010
15 HK3133 TIỂU ĐỘI 1 Đỗ Phú Bình Nam 06/10/2011
16 HK3134 TIỂU ĐỘI 1 Nguyễn Quốc Bình Nam 03/07/2009
17 HK3067 TIỂU ĐỘI 6 Phan Thanh Bình Nam 29/06/2008
18 HK3124 TIỂU ĐỘI 4 Trần Chính Công Nam 07/12/2008
19 HK3094 TIỂU ĐỘI 4 Nguyễn Khánh Chi Nữ 09/11/2010
20 HK3108 TIỂU ĐỘI 3 Lê Võ Đình Duy Nam 29/04/2010
21 HK3209 TIỂU ĐỘI 4 Lê Đào Tùng Dương Nam 22/11/2010
22 HK3216 TIỂU ĐỘI 2 Ngô Trần Khánh Đan Nữ 4/02/2012
23 HK3085 TIỂU ĐỘI 2 Lưu Thành Đạt Nam 31/01/2009
24 HK3047 TIỂU ĐỘI 3 Vũ Quang Thành Đạt Nam 30/11/2011
25 HK3076 TIỂU ĐỘI 4 Phan Nguyễn Thành Đạt Nam 31/01/2010
26 HK3070 TIỂU ĐỘI 1 Đỗ Minh Đức Nam 24/06/2009
27 HK3040 TIỂU ĐỘI 3 Lê Mai Gia Đức Nam 07/01/2010
28 HK3142 TIỂU ĐỘI 5 Trần Anh Đức Nam 10/02/2007
29 HK3147 TIỂU ĐỘI 6 Võ Nguyên Đức nam 19/11/2010
30 HK3096 TIỂU ĐỘI 5 Huang Sĩ Gang Nam 14/01/2011
31 HK3071 TIỂU ĐỘI 4 Trần Hoàng Hải Nam 13/02/2010
32 HK3210 TIỂU ĐỘI 6 Từ Hoàng Trí Hải Nam 19/08/2009
33 Hk3145 TIỂU ĐỘI 2 Tôn Nữ Diễm Hằng Nữ 14/03/2010
34 HK3097 TIỂU ĐỘI 2 Huang Sĩ Hiên Nam 03/05/2009
35 HK3138 TIỂU ĐỘI 1 Châu Trác Thái Hoàng Nam 28/10/2010
36 HK3078 TIỂU ĐỘI 4 Huỳnh Bảo Huân Nam 24/03/2010
37 HK3203 TIỂU ĐỘI 2 Nguyễn Quốc Huy Nam 18/05/2011
38 HK3107 TIỂU ĐỘI 3 Đoàn Anh Huy Nam 19/05/2009
39 HK3055 TIỂU ĐỘI 5 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 05/03/2007
40 HK3303 TIỂU ĐỘI 5 Lê Trọng Tuấn Kiệt Nam 31/05/2011
41 HK3141 TIỂU ĐỘI 6 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 01/09/2011
42 HK3170 TIỂU ĐỘI 2 Nguyễn Phi Bảo Kha Nam 11/04/2011
43 HK3130 TIỂU ĐỘI 2 Lê Bảo Kha Nam 15/09/2011
44 HK3060 TIỂU ĐỘI 2 Huỳnh Minh Khang Nam 14/06/2010
45 HK3104 TIỂU ĐỘI 2 Trần Vĩ Khang Nam 27/04/2010
46 HK3140 TIỂU ĐỘI 2 Phạm Vũ Khang Nam 09/06/2010
47 HK3073 TIỂU ĐỘI 6 Nguyễn Nguyên Khang Nam 22/12/2011
48 HK3116 TIỂU ĐỘI 5 Nguyễn Trần Kim Khánh Nam 24/09/2012
49 HK3068 TIỂU ĐỘI 6 Bùi Quốc Khánh Nam 13/12/2009
50 HK3100 TIỂU ĐỘI 2 Võ Anh Khôi Nam 06/06/2011
51 HK3079 TIỂU ĐỘI 4 Nguyễn Minh Khôi Nam 13/05/2010
52 HK3101 TIỂU ĐỘI 6 Phùng Đình Khôi Nam 14/10/2011
53 HK3304 TIỂU ĐỘI 4 Bùi Hoàng Linh Nữ 08/06/2010
54 HK3204 TIỂU ĐỘI 5 Trương Huỳnh Long Nam 9/8/2010
55 HK3064 TIỂU ĐỘI 1 Trần Đắc Phúc Lộc Nam 24/10/2011
56 HK3113 TIỂU ĐỘI 3 Nguyễn Thành Luân Nam 04/08/2011
57 HK3109 TIỂU ĐỘI 6 Bảo Luân Nam 10/12/2007
58 HK3103 TIỂU ĐỘI 3 Nguyễn Thiện Minh Nam 04/12/2011
59 HK3207 TIỂU ĐỘI 4 Phạm Bình Minh Nam 09/9/2011
60 HK3081 TIỂU ĐỘI 5 Trần Nhân Minh Nam 28/03/2011
61 HK3091 TIỂU ĐỘI 6 Trần Hoàng Minh Nam 25/06/2010
62 HK3063 TIỂU ĐỘI 6 Phạm Gia Minh Nam 26/08/2009
63 HK3146 TIỂU ĐỘI 3 Huỳnh Khánh My Nữ 28/10/2010
64 HK3212 TIỂU ĐỘI 5 Trương Ngọc Trà My Nữ 24/10/2007
65 HK3202 TIỂU ĐỘI 3 Ngô Trần Hoàng Nam Nam 22/12/2011
66 HK3125 TIỂU ĐỘI 4 Nguyễn Quỳnh Nga Nữ 01/09/2009
67 HK3309 TIỂU ĐỘI 1 Bùi Kim Ngân Nữ 04/01/2010
68 HK3048 TIỂU ĐỘI 1 Nguyễn Vũ như Ngọc Nữ 12/07/2011
69 HK3211 TIỂU ĐỘI 6 Nguyễn Thụy Bảo Ngọc Nữ 24/01/2008
70 HK3075 TIỂU ĐỘI 1 Trần Bảo Nguyên Nam 29/10/2009
71 HK3307 TIỂU ĐỘI 1 Hoàng Nguyên Nam 24/05/2010
72 HK3041 TIỂU ĐỘI 5 Nguyễn Văn Nguyên Nam 18/03/2011
73 HK3308 TIỂU ĐỘI 4 Trần Minh Nhật Nam 15/10/2012
74 HK3092 TIỂU ĐỘI 6 Huỳnh Thục Nhi Nữ 09/07/2010
75 HK3113 TIỂU ĐỘI 2 Lê Công Anh Pháp Nam 22/10/2008
76 HK3051 TIỂU ĐỘI 1 Trần Hoàng Phát Nam 10/09/2011
77 HK3061 TIỂU ĐỘI 2 Huỳnh Thanh Phong Nam 15/11/2012
78 HK3042 TIỂU ĐỘI 3 Triệu Phong Nam 14/07/2010
79 HK3062 TIỂU ĐỘI 4 Hoàng Chấn Phong Nam 10/11/2012
80 HK3069 TIỂU ĐỘI 4 Lê Hoàng Phong Nam 22/05/2011
81 HK3090 TIỂU ĐỘI 5 Lê Minh Phong Nam 08/02/2011
82 HK3054 TIỂU ĐỘI 1 Nguyễn Huỳnh An Phúc Nữ 02/07/2009
83 HK3084 TIỂU ĐỘI 1 Nguyễn Gia Phúc Nam 21/08/2011
84 HK3310 TIỂU ĐỘI 3 Bùi Gia Phúc Nam 28/08/2012
85 HK3044 TIỂU ĐỘI 4 Phạm Minh Phúc Nam 24/01/2011
86 HK3037 TIỂU ĐỘI 4 Châu Vĩnh Phúc Nam 18/11/2011
87 HK3035 TIỂU ĐỘI 6 Nguyễn Gia Phúc Nam 23/05/2009
88 HK3128 TIỂU ĐỘI 3 Trần Bảo Quang Nam 01/07/2010
89 HK3129 TIỂU ĐỘI 3 Trần Bảo Quân Nam 01/07/2010
90 HK3302 TIỂU ĐỘI 3 Nguyễn Tiến Quân Nam 13/10/2006
91 HK3074 TIỂU ĐỘI 6 Lê Nguyên San San Nữ 10/03/2011
92 HK3110 TIỂU ĐỘI 2 Trần Bảo Sơn Nam 30/08/2010
93 HK3206 TIỂU ĐỘI 5 Nguyễn Thiên Sơn Nam 13/1/20211
94 HK3208 TIỂU ĐỘI 5 Hồ Mỹ Sơn Nam 21/7/2012
95 HK3215 TIỂU ĐỘI 2 Nguyễn Thủy Tiên Nữ 5/9/20211
96 HK3052 TIỂU ĐỘI 1 Nguyễn Đức Bảo Tín Nam 01/05/2010
97 HK3056 TIỂU ĐỘI 1 Hồ Hữu Tường Nam 11/02/2010
98 HK3112 TIỂU ĐỘI 4 Nguyễn Quốc Thái Nam 12/12/2013
99 HK3049 TIỂU ĐỘI 4 Nguyễn Duy Thành Nam 25/08/2007
100 HK3057 TIỂU ĐỘI 5 Huỳnh Phúc Thành Nam 03/12/2009
101 HK3306 TIỂU ĐỘI 6 Nguyễn Phương Thảo Nữ 16/12/2009
102 HK3201 TIỂU ĐỘI 1 Bùi Đức Thắng Nam 26/03/2009
103 HK3213 TIỂU ĐỘI 1 Lê Nguyễn Nhật Thiên Nam 8/11/2006
104 HK3135 TIỂU ĐỘI 4 Mai Bá Thiên Nam 22/07/2010
105 HK3205 TIỂU ĐỘI 5 Trương Huỳnh Thiên Nam 9/8/2010
106 HK3105 TIỂU ĐỘI 5 Nguyễn Lê Phước Thiên Nam 08/12/2010
107 HK3059 TIỂU ĐỘI 4 Đặng Ngọc Thiện Nam 03/12/2007
108 HK3111 TIỂU ĐỘI 2 Võ Thái Thịnh Nam 23/10/2011
109 HK3301 TIỂU ĐỘI 2 Hoàng Trung Thông Nam 21/03/2008
110 HK3053 TIỂU ĐỘI 1 Nguyễn Huỳnh Anh Thư Nữ 30/05/2008
111 HK3072 TIỂU ĐỘI 1 Nguyễn Hiền Thư Nữ 11/06/2011
112 HK3132 TIỂU ĐỘI 3 Trương Tâm Thư Nữ 01/07/2009
113 HK3093 TIỂU ĐỘI 6 Trần Anh Thư Nữ 30/07/2010
114 HK3114 TIỂU ĐỘI 2 Trần Khánh Trân Nữ 05/09/2011
115 HK3036 TIỂU ĐỘI 6 Nguyễn Hoàng Triều Nam 19/05/2007
116 HK3136 TIỂU ĐỘI 1 Đỗ Gia Uy Nam 11/01/2010
117 HK3080 TIỂU ĐỘI 4 Nguyễn Hải Vi Nữ 22/03/2012
118 HK3088 TIỂU ĐỘI 6 Huỳnh Quân Nam 28/04/2011
119 HK3050 TIỂU ĐỘI 5 Nguyễn Phú Vinh Nam 04/05/2011
120 HK3046 TIỂU ĐỘI 2 Trần Nam 26/07/2012
121 HK3089 TIỂU ĐỘI 5 Trần Minh Nam 24/05/2010
122 HK3106 TIỂU ĐỘI 3 Nguyễn Minh Vượng Nam 10/01/2010

 

DANH SÁCH ĐIỀU PHỐI VIÊN LỚP HỌC KỲ QUÂN ĐỘI

 “ TĂNG THIẾT GIÁP” –HK3 

STT TIỂU ĐỘI HỌ VÀ TÊN ĐIỀU PHỐI VIÊN SỐ ĐIỆN THOẠI
1 TIỂU ĐỘI 1 Lại Tấn Quốc 0823709379
2 TIỂU ĐỘI 2 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 0392443651
3 TIỂU ĐỘI 3 Nguyễn Hồng Phúc 0354470832
4 TIỂU ĐỘI 4 Lê Thị Quỳnh  Như 0766857952
5 TIỂU ĐỘI 5 Võ Thành Hiệp 0326644132
6 TIỂU ĐỘI 6 Nguyễn Hoàng Thơ 0362086786

 

Bình luận Facebook