DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON – TỰ VỆ THOÁT HIỂM ( TH3)

1193

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI
LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON – TỰ VỆ THOÁT HIỂM

Tên học viên sắp theo thứ tự ABC

STT TIỂU ĐỘI MÃ HỌC
VIÊN
HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 Tiểu Đội 6 TH3077 Nguyễn Thành An Nam 14/3/2014
2 Tiểu Đội 1 TH3081 Trần Hoàng Anh Nữ 1/10/2015
3 Tiểu Đội 1 TH3050 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 26/1/2015
4 Tiểu Đội 2 TH3098 Nguyễn Minh Anh Nam 19/2/2016
5 Tiểu Đội 3 TH3003 Viên Thế Anh Nam 8/12/2014
6 Tiểu Đội 3 TH3212 Đỗ Hoàng Nhật Anh Nam 01/08/2013
7 Tiểu Đội 4 TH3140 Trần Thế Anh Nam 1/2/2015
8 Tiểu Đội 5 TH3129 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Nữ 18/8/2011
9 Tiểu Đội 5 TH3027 Lê Nguyễn Kỳ Anh Nam 30/10/2014
10 Tiểu Đội 5 TH3034 Đỗ Hồng Anh Nam 18/4/2010
11 Tiểu Đội 5 TH3218 Phạm Hải Anh Nam 26/1/2016
12 Tiểu Đội 4 TH3052 Lâm Thiên Ân Nam 5/6/2014
13 Tiểu Đội 2 TH3111 Lữ Huy Bách Nam 7/6/2012
14 Tiểu Đội 1 TH3071 Ngô Đỗ Quốc Bảo Nam 13/12/2016
15 Tiểu Đội 2 TH3089 Bùi Chí Bảo Nam 11/12/2014
16 Tiểu Đội 3 TH3216 Nguyễn Hoàng Gia Bảo Nam 25/1/2013
17 Tiểu Đội 3 TH3206 Nguyễn Thiên Bảo Nam 24/6/2014
18 Tiểu Đội 4 TH3066 Hà Thiên Bảo Nam 7/10/2015
19 Tiểu Đội 6 TH3047 Trần Đồng Kim Bảo Nam 14/4/2013
20 Tiểu Đội 6 TH3046 Phan Duy Bảo Nam 16/12/2012
21 Tiểu Đội 4 TH3124 Nguyễn Thanh Bình Nam 3/6/2013
22 Tiểu Đội 2 TH3112 Lữ Khánh Chi Nữ 24/12/2013
23 Tiểu Đội 3 TH3104 Đặng Quỳnh Chi Nữ 9/26/2012
24 Tiểu Đội 1 TH3045 Phạm Duẩn Nam 25/8/2014
25 Tiểu Đội 6 TH3004 Châu An Dung Nữ 13/9/2014
26 Tiểu Đội 1 TH3102 Nguyễn Anh Dũng Nam 12/3/2012
27 Tiểu Đội 2 TH3044 Phan Minh Đạt Nam 2/3/2014
28 Tiểu Đội 5 TH3217 Nguyễn Đình Đạt Nam 11/1/2012
29 Tiểu Đội 4 TH3143 Lê Quang Đông Nam 9/12/2013
30 Tiểu Đội 1 TH3057 Đô Minh Đức Nam 30/1/2013
31 Tiểu Đội 4 TH3118 Nguyễn Hoàng Hương Giang Nữ 6/5/2015
32 Tiểu Đội 1 TH3096 Lê Nguyễn khánh Nữ 14/10/2013
33 Tiểu Đội 4 TH3121 Hồng Ngọc Hạ Nữ 28/5/2013
34 Tiểu Đội 1 TH3303 Bùi Trọng Hải Nam 31/5/2014
35 Tiểu Đội 2 TH3074 Đào Tuyết Hằng Nữ 17/2/2016
36 Tiểu Đội 5 TH3146 Phạm Gia Hân Nữ 27/2/2013
37 Tiểu Đội 6 TH3009 Tăng Bảo Hân Nữ 30/12/2013
38 Tiểu Đội 6 TH3041 Phạm Minh Hiểu Nam 23/6/2015
39 Tiểu Đội 1 TH3103 Nguyễn Tâm Hiếu Nam 3/25/2016
40 Tiểu Đội 6 TH3010 Tăng Chi Hiếu Nam 23/12/2012
41 Tiểu Đội 3 TH3204 Nguyễn Thái Hoàng Nam 06/03/2014
42 Tiểu Đội 3 TH3207 Châu Mạnh Hùng Nam 16/12/2015
43 Tiểu Đội 1 TH3119 Nguyễn Bá Huy Nam 29/9/2013
44 Tiểu Đội 2 TH3097 Phạm Minh Huy Nam 4/5/2015
45 Tiểu Đội 6 TH3069 Phạm Gia Huy Nam 28/3/2015
46 Tiểu Đội 4 TH3122 Hồng Gia Hưng Nam 27/10/2015
47 Tiểu Đội 5 TH3032 Nguyễn Trần Gia Hưng Nam 29/9/2011
48 Tiểu Đội 3 TH3133 Trần Nguyễn Gia Hy Nam 3/3/2014
49 Tiểu Đội 2 TH3080 Mạnh Hoàng Kiên Nam 13/8/2015
50 Tiểu Đội 3 TH3016 Nguyễn Anh Kiệt Nam 11/12/2013
51 Tiểu Đội 6 TH3055 Ngô Tuấn Kiệt Nam 31/8/2012
52 Tiểu Đội 4 TH3120 Nguyễn Mỹ Kim Nữ 18/4/2013
53 Tiểu Đội 5 TH3028 Lê Nguyễn Cao Kỳ Nam 2/3/2012
54 Tiểu Đội 3 TH3005 Trần Đức Khải Nam 20/4/2016
55 Tiểu Đội 6 TH3053 Phạm Khải Nam 12/7/2013
56 Tiểu Đội 1 TH3059 Bùi Huy Khang Nam 27/7/2015
57 Tiểu Đội 1 TH3109 Mai Trần Minh Khang Nam 11/4/2015
58 Tiểu Đội 1 TH3139 Thái Hoàng Minh Khang Nam 6/3/2015
59 Tiểu Đội 2 TH3039 Lê Phạm Minh Khang Nam 5/1/2014
60 Tiểu Đội 2 TH3145 Phạm Gia Khang Nam 27/3/2015
61 Tiểu Đội 3 TH3132 Nguyễn Nhật Khang Nam 4/12/2012
62 Tiểu Đội 4 TH3099 Trần Việt Khang Nam 26/3/2014
63 Tiểu Đội 6 TH3117 Trần Minh Khang Nam 25/11/2012
64 Tiểu Đội 3 TH3150 Nguyễn Ngọc Ngân Khánh Nữ 23/7/2016
65 Tiểu Đội 4 TH3142 Phạm Vũ Ngân Khánh Nam 7/11/2015
66 Tiểu Đội 6 TH3150 Nguyễn Ngọc Ngân Khánh Nữ 23/7/2016
67 Tiểu Đội 1 TH3147 Phạm Nguyễn Gia Khiêm Nam 20/11/2013
68 Tiểu Đội 3 TH3085 Phạm Tuấn Anh Khoa Nam 18/10/2014
69 Tiểu Đội 1 TH3108 Trần Đoàn Minh Khôi Nam 8/12/2014
70 Tiểu Đội 6 TH3042 Võ Minh Khôi Nam 23/11/2012
71 Tiểu Đội 2 TH3094 Nguyễn Hoàng Khánh Lâm Nam 10/2/2012
72 Tiểu Đội 4 TH3001 Nguyễn Viết Đắc Lâm Nam 24/5/2013
73 Tiểu Đội 6 TH3064 Phan Minh Lâm Nam 3/2/2012
74 Tiểu Đội 6 TH3210 Trương Khánh Linh Nữ 13/02/2012
75 Tiểu Đội 2 TH3148 Lưu Diệu Long Nam 26/11/2012
76 Tiểu Đội 3 TH3209 Nguyễn Tấn Bảo Long Nam 7/7/2014
77 Tiểu Đội 2 TH3088 Nguyễn Sơn Minh Nam 13/11/2015
78 Tiểu Đội 2 TH3093 Võ Huỳnh Thiện Minh Nam 13/9/2012
79 Tiểu Đội 4 TH3006 Peng Khải Minh Nam 24/3/2015
80 Tiểu Đội 5 TH3029 Nguyễn Công Minh Nam 30/10/2015
81 Tiểu Đội 5 TH3213 Minh Nam 25/02/2012
82 Tiểu Đội 6 TH3211 Trần Phạm Thùy Minh Nữ 28/01/2015
83 Tiểu Đội 6 TH3063 Nguyễn Quang Tuấn Minh Nam 12/6/2014
84 Tiểu Đội 6 TH3116 Huỳnh Phan Nhật Minh Nam 2/11/2012
85 Tiểu Đội 6 TH3015 Trần Khải Minh Nam 25/4/2014
86 Tiểu Đội 3 TH3017 Đào An Nam nam 2/4/2013
87 Tiểu Đội 2 TH3072 Phạm Thị Kim Ngân Nữ 22/4/2014
88 Tiểu Đội 5 TH3040 Trịnh Kim Ngân Nữ 11/12/2014
89 Tiểu Đội 5 TH3149 Nguyễn Bảo Ngân Nữ 25/7/2014
90 Tiểu Đội 5 TH3127 Phạm Thanh Nghị Nam 10/9/2013
91 Tiểu Đội 1 TH3301 Bùi Việt Trung Nghĩa Nam 2/1/2014
92 Tiểu Đội 3 TH3208 Đoàn Phát Nghiệp Nam 04/01/2015
93 Tiểu Đội 4 TH3172 Trần Bảo Ngọc Nữ 19/9/2012
94 Tiểu Đội 4 TH3086 Phạm Thảo Nguyên Nữ 23/8/2014
95 Tiểu Đội 3 TH3084 Trần Hà Bảo Nguyên Nữ 22/6/2012
96 Tiểu Đội 4 TH3007 Huỳnh Khải Nguyên Nam 8/3/2015
97 Tiểu Đội 4 TH3065 Phan Minh Nguyên Nam 3/8/2015
98 Tiểu Đội 5 TH3126 Phạm Nhật Nguyên Nam 10/3/2016
99 Tiểu Đội 2 TH3049 Nguyễn Phan Hồng Nhung Nữ 28/2/2013
100 Tiểu Đội 1 TH3302 Trần Đại Phong Nam 10/10/2012
101 Tiểu Đội 1 TH3304 Đỗ Hoàng Phong Nam 3/1/2024
102 Tiểu Đội 4 TH3134 Phạm nguyễn Gia Phong Nam 21/9/2015
103 Tiểu Đội 2 TH3043 Châu Xuân Phúc Nam 11/5/2014
104 Tiểu Đội 3 TH3073 Tạ Gia Phúc Nam 17/5/2013
105 Tiểu Đội 3 TH3131 Nguyễn Bảo Phúc Nam 14/5/2023
106 Tiểu Đội 4 TH3038 Trần Sinh Phúc Nam 19/2/2014
107 Tiểu Đội 5 TH3033 Đỗ Hồng Phúc Nam 30/11/2013
108 Tiểu Đội 6 TH3012 Huỳnh Nguyễn Gia Phúc Nam 1/9/2014
109 Tiểu Đội 2 TH3070 Vũ Hà Phương Nữ 27/02/2012
110 Tiểu Đội 5 TH3125 Đồng Ngọc Quang Nam 2/11/2012
111 Tiểu Đội 2 TH3091 Nguyễn Bảo Quân Nam 6/8/2013
112 Tiểu Đội 2 TH3095 Phạm Minh Quân Nam 9/10/2012
113 Tiểu Đội 4 TH3144 Nguyễn Hoàng Quân Nam 5/9/2012
114 Tiểu Đội 5 TH3030 Nguyễn Đông Quân Nam 13/12/2012
115 Tiểu Đội 5 TH3031 Nguyễn Đăng Quân Nam 20/4/2012
116 Tiểu Đội 5 TH3214 Bùi Minh Quân Nam 17/10/2014
117 Tiểu Đội 3 TH3123 Đặng Tú Quỳnh Nữ 25/7/2016
118 Tiểu Đội 3 TH3130 Trần Trí Tâm Nam 19/9/2012
119 Tiểu Đội 3 TH3075 Hồ Cát Tiên Nữ 30/3/2014
120 Tiểu Đội 5 TH3128 Nguyễn Ngọc Cát Tiên Nữ 6/9/2016
121 Tiểu Đội 3 TH3205 Trần Nhật Tiến Nam 18/02/2015
122 Tiểu Đội 5 TH3037 Nguyễn Phú Toàn Nam 21/3/2014
123 Tiểu Đội 4 TH3087 Bùi Minh Tuấn Nam 18/07/2016
124 Tiểu Đội 6 TH3048 Đặng Anh Tuấn Nam 25/6/2014
125 Tiểu Đội 6 TH3203 Nguyễn Ngọc Minh Tuyết Nữ 27/7/2012
126 Tiểu Đội 5 TH3008 Nguyễn Mạnh Tường Nam 17/3/2013
127 Tiểu Đội 1 TH3170 La Chấn Thành Nam 21/11/2014
128 Tiểu Đội 1 TH3171 Nguyễn Hữu Thành Nam 16/1/2014
129 Tiểu Đội 2 TH3113 Nguyễn Trương Minh Thành Nam 1/12/2014
130 Tiểu Đội 2 TH3082 Lê Chí Thành Nam 14/06/2013
131 Tiểu Đội 6 TH3068 Nguyễn Gia Phú Thành Nam 26/8/2013
132 Tiểu Đội 1 TH3101 Lê Việt Thiên Nam 5/1/2014
133 Tiểu Đội 6 TH3067 Nguyễn Gia Thịnh Nam 11/5/2011
134 Tiểu Đội 4 TH3135 Trần Khánh Trí Nam 14/2/2015
135 Tiểu Đội 4 TH3105 Nguyễn Như Minh Trí Nam 26/3/2014
136 Tiểu Đội 4 TH3141 Nguyễn Minh Triết Nam 1/9/2014
137 Tiểu Đội 5 TH3215 Bùi Minh Triết Nam 23/2/2016
138 Tiểu Đội 2 TH3092 Trần Đăng Trực Nam 7/6/2014
139 Tiểu Đội 1 TH3058 Châu Ngọc Phương Uyên Nữ 19/11/2013
140 Tiểu Đội 2 TH3079 Mạnh Toàn Nam 2/9/2013
141 Tiểu Đội 5 TH3002 Lê Quốc Việt Nam 15/7/2014
142 Tiểu Đội 3 TH3201 Huỳnh Quang Vinh Nam 02/11/2013
143 Tiểu Đội 6 TH3056 Trương khang Nam 14/5/2015
144 Tiểu Đội 1 TH3138 Hoàng Minh Vương Nam 26/4/2012
145 Tiểu Đội 1 TH3076 Hoàng Minh Vy Nữ 13/2/2014

 

DANH SÁCH ĐPV PHỤ TRÁCH TIỂU ĐỘI
CHƯƠNG TRÌNH “TỰ VỆ THOÁT HIỂM”- TH3

TIỂU ĐỘI HỌ & TÊN ĐIỀU PHỐI VIÊN SỐ ĐT
1 Ngô Triệu Vy 0368173902
Nguyễn Thiện Nhân 0869321904
2 Lê Nguyễn Phương Linh 0786792158
Lê Thị Hiền 0327612815
3 Huỳnh Gia Mẫn 0902412086
Trần Khánh Quyên 0565242473
4 So JaLy 0397385248
Nguyễn Thị Kim Nguyên 0359154421
5 Nguyễn Thị Ngọc Đan 0828532699
Đặng Tuấn Tú 0329395733
6 Hà Thị Yến Nhi 0365158536
Nhữ Huỳnh Anh Thư 0933989164

 

Bình luận Facebook