DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO– THÁCH THỨC GIỚI HẠN (TH4)

957

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI

LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON NÂNG CAO – THÁCH THỨC GIỚI HẠN (TH4)

Tên học viên sắp theo thứ tự ABC

STT TIỂU ĐỘI MÃ HỌC
VIÊN
HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 Tiểu đội 1 TH4036 Nguyễn Hải Tâm An Nữ 29/7/2013
2 Tiểu đội 4 TH4148 Đoàn Gia An Nam 10/03/2014
3 Tiểu đội 5 TH4107 Nguyễn Trần Thái An Nam 11/03//2015
4 Tiểu đội 6 TH4073 Trần Nguyễn Thùy An Nữ 13/4/2012
5 Tiểu đội 1 TH4039 Bùi Vũ Minh Anh Nữ 20/7/2014
6 Tiểu đội 1 TH4038 Bùi Vũ Trâm Anh Nữ 2/1/2013
7 Tiểu đội 3 TH4005 Dương Mai Anh Nữ 12/9/2012
8 Tiểu đội 4 TH4030 Lê Đức Anh Nam 30/10/2012
9 Tiểu đội 5 TH4108 Phí Nguyễn Quang Anh Nam 4/3/2015
10 Tiểu đội 6 TH4012 Vương Tùng Anh Nam 04/06/2012
11 Tiểu đội 2 TH4046 Lâm Hoàng Ân Nam 30/1/2013
12 Tiểu đội 2 TH4047 Lâm Bảo Ân Nam 30/1/2013
13 Tiểu đội 4 TH4032 Châu Võ Nguyên Bách Nam 10/9/2011
14 Tiểu đội 1 TH4075 Tô Thiên Bảo Nam 3/10/2013
15 Tiểu đội 1 TH4098 Nguyễn Trọng Bảo Nam 8/3/2012
16 Tiểu đội 4 TH4035 Dương Gia Bảo Nam 16/4/2013
17 Tiểu đội 2 TH4007 Nguyễn Thiên Chương Nam 20/12/2012
18 Tiểu đội 3 TH4083 Võ Triết Di Nam 18/2/2014
19 Tiểu đội 5 TH4115 Vũ Khánh Duy Nam 25/5/2013
20 Tiểu đội 4 TH4029 Phạm Nguyễn Hải Đăng Nam 12/10/2013
21 Tiểu đội 4 TH4052 Nguyễn Phong Đỉnh Nam 10/5/2011
22 Tiểu đội 1 TH4093 Lê Quang Đông Nam 9/12/2013
23 Tiểu đội 5 TH4110 Nguyễn Hoàng Tuấn Đức Nam 22/03/2013
24 Tiểu đội 4 TH4034 Nguyễn Hà Hương Giang Nữ 28/7/2010
25 Tiểu đội 5 TH4055 Ngô Thái Minh Giang Nam 30/12/2012
26 Tiểu đội 2 TH4028 Trần Ngọc Thúy Nữ 25/01/2012
27 Tiểu đội 2 TH4013 Trần Thị Ngân Nữ 20/01/2013
28 Tiểu đội 4 TH4070 Đới Thy Hàn Nữ 25/2/2014
29 Tiểu đội 3 TH4004 Nguyễn Phúc Anh Hào Nam 5/10/2012
30 Tiểu đội 3 TH4205 Hồ Khả Hân Nữ 13/01/2015
31 Tiểu đội 4 TH4091 Võ Hoàng Ngọc Hân Nữ 20/10/2012
32 Tiểu đội 5 TH4056 Trần Ngọc Hân Nữ 31/1/2012
33 Tiểu đội 5 TH4170 Huỳnh Hà Gia Hân Nữ 4/1/2014
34 Tiểu đội 6 TH4077 Trần Huỳnh Bảo Hân Nữ 29/5/2014
35 Tiểu đội 6 TH4037 Trần Lương Bảo Hân Nữ 5/12/2012
36 Tiểu đội 5 TH4068 Lê Duy Hiệp Nam 1/2/2013
37 Tiểu đội 6 TH4201 Nguyễn Ngọc An Hòa Nam 04/01/2014
38 Tiểu đội 2 TH4059 Nguyễn Thế Hoàng Nam 2/11/2012
39 Tiểu đội 3 TH4006 Dương Chí Hùng Nam 14/2/2013
40 Tiểu đội 1 TH4044 Nguyễn Quốc Huy Nam 28/10/2012
41 Tiểu đội 3 TH4087 Trương Gia Huy Nam 18/10/2014
42 Tiểu đội 4 TH4054 Phạm Tường Huy Nam 8/11/2012
43 Tiểu đội 1 TH4041 Trần Nguyễn Khánh Hưng Nam 1/4/2012
44 Tiểu đội 5 TH4103 Trần Chấn Hưng Nam 15/9/2015
45 Tiểu đội 6 TH4202 Nguyễn Thái Hưng Nam 17/07/2012
46 Tiểu đội 3 TH4126 Trần Minh Hy Nam 4/11/2013
47 Tiểu đội 2 TH4058 Trần Minh Kiên Nam 18/8/2013
48 Tiểu đội 4 TH4053 Nguyễn Trọng Kiên Nam 9/1/2015
49 Tiểu đội 6 TH4209 Đỗ Gia Kiên Nam 30/11/2015
50 Tiểu đội 3 TH4145 Phan Y Kiện Nam 20/11/2012
51 Tiểu đội 3 TH4122 Nguyễn Anh Kiệt Nam 12/12/2013
52 Tiểu đội 2 TH4062 Huỳnh Minh Khải Nam 8/7/2011
53 Tiểu đội 1 TH4212 Huỳnh Trọng Minh Khang Nam 03/11/2012
54 Tiểu đội 1 TH4096 Nguyễn Văn Đức Khang Nam 22/8/2013
55 Tiểu đội 2 TH4072 Huỳnh Vĩnh Khang Nam 5/11/2013
56 Tiểu đội 4 TH4040 Trương Nguyên Khang Nam 05/10/2011
57 Tiểu đội 1 TH4042 Nguyễn Trí Khanh Nam 29/1/2014
58 Tiểu đội 2 TH4049 Nguyễn Gia Khánh Nam 27/11/2012
59 Tiểu đội 6 TH4081 Nguyễn Quốc Khánh Nam 13/2/2014
60 Tiểu đội 5 TH4061 Đỗ Tiến Khoa Nam 12/1/2013
61 Tiểu đội 6 TH4071 Nguyễn Minh Khoa Nam 1/4/2011
62 Tiểu đội 1 TH4090 Hoàng Minh Khôi Nam 27/5/2013
63 Tiểu đội 2 TH4101 Đỗ Hoàng Đăng Khôi Nam 9/7/2014
64 Tiểu đội 4 TH4119 Cao Hữu Việt Khôi Nam 23/8/2013
65 Tiểu đội 2 TH4033 Nguyễn Hà Phương Lan Nữ 6/11/2012
66 Tiểu đội 5 TH4009 Trần Trúc Lâm Nam 2/5/2012
67 Tiểu đội 3 TH4015 Đào Ngọc Linh Nữ 26/08/2013
68 Tiểu đội 5 TH4057 Hà Lê Khánh Linh Nữ 23/3/2012
69 Tiểu đội 2 TH4100 Nguyễn Bảo Long Nam 24/11/2012
70 Tiểu đội 5 TH4066 Trần Hoàng Long Nam 15/5/2013
71 Tiểu đội 1 TH4084 Võ Huỳnh Thiện Minh Nam 13/9/2012
72 Tiểu đội 2 TH4095 Nguyễn Tấn Minh Nam 3/3/2014
73 Tiểu đội 2 TH4133 Võ Tấn Quang Minh Nam 12/1/2011
74 Tiểu đội 5 TH4116 Mạc Đức Minh Nam 27/10/2013
75 Tiểu đội 6 TH4074 Nguyễn Anh Minh Nam 25/1/2015
76 Tiểu đội 6 TH4011 Peng Khải Minh Nam 24/03/2015
77 Tiểu đội 3 TH4127 Đỗ Bảo Nam Nam 10/7/2013
78 Tiểu đội 4 TH4124 Trần Ngọc Nam Nam 7/11/2013
79 Tiểu đội 6 TH4207 Mai Hoàng Nam Nam 29/12/2012
80 Tiểu đội 5 TH4069 Nguyễn Ngọc Hà Ngân Nữ 5/10/2012
81 Tiểu đội 2 TH4113 Lê Phương Nghi Nữ 26/3/2012
82 Tiểu đội 4 TH4117 Nguyễn Ngọc Bảo Nghi Nữ 1/9/2011
83 Tiểu đội 6 TH4024 Trần Trung Nghĩa Nam 13/01/2013
84 Tiểu đội 6 TH4014 Đào Thanh Nghĩa Nam 10/02/2015
85 Tiểu đội 3 TH4129 Ngô Trọng Nguyên Nam 12/5/2013
86 Tiểu đội 5 TH4104 Bùi Kỷ Nguyên Nam 10/05/2015
87 Tiểu đội 5 TH4102 Trần Bình Nguyên Nam 15/10/2014
88 Tiểu đội 6 TH4112 Nguyễn Phúc Nguyên Nam 23/11/2012
89 Tiểu đội 4 TH4118 Ngô Doãn Hải Nhật Nam 16/3/2013
90 Tiểu đội 6 TH4082 Mai Uyên Nhi Nữ 12/10/2013
91 Tiểu đội 1 TH4130 Lê Tố Như Nữ 10/3/2015
92 Tiểu đội 1 TH4043 Hồ Minh Nhựt Nam 21/8/2012
93 Tiểu đội 3 TH4131 Lê Huy Phát Nam 10/5/2013
94 Tiểu đội 3 TH4123 Trần Tuấn Phát Nam 8/12/2012
95 Tiểu đội 6 TH4211 Nguyễn Đoàn Gia Phát Nam 17/6/2011
96 Tiểu đội 6 TH4214 Hoàng Gia Phát Nam 26/07/2012
97 Tiểu đội 5 TH4078 Phạm Duy Phong Nam 4/4/2014
98 Tiểu đội 2 TH4063 Đinh Duy Phú Nam 04/08/2015
99 Tiểu đội 4 TH4031 Dương Nguyễn Thiên Phú Nam 20/6/2012
100 Tiểu đội 1 TH4144 Phạm Gia Phúc Nam 6/5/2012
101 Tiểu đội 2 TH4050 Nguyễn Duy Phúc Nam 1/10/2014
102 Tiểu đội 2 TH4146 Nguyễn Trần Phúc Nam 25/12/2013
103 Tiểu đội 6 TH4111 Nguyễn Trọng Phúc Nam 1/11/2012
104 Tiểu đội 3 TH4001 Cao Anh Phương Nam 14/4/2011
105 Tiểu đội 3 TH4002 Cao Anh Quang Nam 14/4/2011
106 Tiểu đội 1 TH4140 Đỗ Minh Quân Nam 5/2/2012
107 Tiểu đội 6 TH4206 Mai Minh Quân Nam 26/3/2013
108 Tiểu đội 1 TH4097 Nguyễn Anh Tài Nam 29/6/2014
109 Tiểu đội 4 TH4092 Lê Quỳnh Tiên Nữ 7/7/2012
110 Tiểu đội 5 TH4026 Võ Trung Tín Nam 26/6/2012
111 Tiểu đội 6 TH4210 Nguyễn Thanh Kiến Nam 9/05/2014
112 Tiểu đội 1 TH4048 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Nam 13/6/2013
113 Tiểu đội 4 TH4114 Nguyễn Tùng Nam 10/2/2023
114 Tiểu đội 5 TH4080 Lê Thanh Tùng Nam 27/12/2011
115 Tiểu đội 2 TH4134 Cao Thị Mai Thanh Nam 9/6/2013
116 Tiểu đội 3 TH4139 Trần Quang Trường Thành Nam 13/11/2013
117 Tiểu đội 1 TH4064 Tạ Công Thắng Nam 29/10/2013
118 Tiểu đội 3 TH4138 Trần Quang Trường Thắng Nam 4/5/2012
119 Tiểu đội 3 TH4125 Đặng Bảo Thiên Nam 12/3/2014
120 Tiểu đội 4 TH4120 Lê Nguyễn Phước Thịnh Nam 5/3/2013
121 Tiểu đội 3 TH4003 Cao Ngọc Anh Thư Nữ 8/3/2013
122 Tiểu đội 5 TH4060 Đỗ Như Thy Nữ 13/12/2014
123 Tiểu đội 6 TH4079 Trần Huỳnh Bảo Trân Nữ 10/10/2011
124 Tiểu đội 1 TH4076 Đinh Cao Trí Nam 7/10/2011
125 Tiểu đội 2 TH4094 Lê Hoàng Minh Trí Nam 29/4/2014
126 Tiểu đội 4 TH4150 Lê Phạm Minh Trí Nam 7/3/2012
127 Tiểu đội 6 TH4208 Lê Minh Trí Nam
128 Tiểu đội 1 TH4213 Huỳnh Trọng Minh Triết Nam 13/02/2013
129 Tiểu đội 3 TH4010 Nguyễn Minh Triết Nam 01/09/2014
130 Tiểu đội 4 TH4151 Lê Phạm Minh Triết Nam 10/6/2015
131 Tiểu đội 5 TH4106 Trần Quang Trung Nam 26/8/2011
132 Tiểu đội 3 TH4137 Trương Kiến Văn Nam 6/6/2012
133 Tiểu đội 2 TH4065 Nguyễn Quang Vinh Nam 8/4/2014

DANH SÁCH ĐPV PHỤ TRÁCH TIỂU ĐỘI-

CHƯƠNG TRÌNH “THÁCH THỨC GIỚI HẠN” (TH4)

TIỂU ĐỘI HỌ & TÊN ĐIỀU PHỐI VIÊN SỐ ĐT
1 Ngô Triệu Vy 0368173902
Nguyễn Thanh Quí 0785578862
2 Lê Nguyễn Phương Linh 0786792158
Trần Khánh Quyên 0565242473
3 Huỳnh Gia Mẫn 0902412086
Ngô Quang Tịnh 0397950200
4 Lê Thị Hiền 0327612815
Nguyễn Hồ Công Trí 0978650453
5 Nguyễn Thị Kim Xuyến 0346227743
Nguyễn Thị Kim Nguyên 0359154421
6 Nguyễn Thị Ngọc Đan 0828532699
Nguyễn Thiện Nhân 0869321904

Bình luận Facebook