Danh sách tiểu đội HKQĐ “Tinh Thần Đồng Đội”

1457

Ban Tổ chức Học Kỳ Quân Đội xin thông báo danh sách các chiến sĩ tham gia chương trình Học Kỳ Quân Đội – Tinh Thần Đồng Đội, diễn ra từ ngày 02/8 đến ngày 09/8/2022 được phân về các tiểu đội như sau:

Phụ huynh theo dõi hình ảnh và hoạt động của chương trình trên Fanpage: 
Học Kỳ Quân Đội Chính Quy tại địa chỉ: www.facebook.com/hockiquandoi.net

TIỂU ĐỘI 1: ĐẶNG PHƯƠNG LAM – 0763807647
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 HK5073 Văn Mai Quỳnh  Anh Nữ 19 / 07 / 2005
2 HK5008 Nguyễn Hữu Gia  Bảo Nam 9/15/2008
3 HK5142 Nguyễn Duy Bảo Nam 8/29/2009
4 HK5091 Phạm Gia  Bảo Nam 8/1/2007
5 HK5051 Nguyễn Phan Gia Bình Nữ 3/23/2009
6 HK5056 Nguyễn Nghiêm Anh Duy Nam 9/30/2010
7 HK5050 Lê Hoàng  Duy Nam 2/15/2010
8 HK5086 Đỗ Khâm  Huy Nam 4/8/2006
9 HK5009 Nguyễn Hữu Gia Khang Nam 10/1/2012
10 HK5076 Phạm Anh  Khoa Nam 11/10/2011
11 HK5-175 Lê Việt Anh  Khoa Nam 19-9-2008
12 HK5018 Bùi Hoàng Khôi Nam 11/28/2009
13 HK5065 Nguyễn Công Tuấn  Kiên Nam 10/25/2005
14 HK5141 Nguyễn Tuấn  Kiệt Nam 3/12/2019
15 HK5074 Văn Tú Linh Nữ 4/30/2009
16 HK5081 Lê Trí Minh Nam 8/27/2008
17 HK5080 Hà Yến  Nhi Nữ 4/4/2006
18 HK5048 Văn Hạo Nhiên Nam 10/19/2009
19 Hk5052 Nguyễn Phong Phú Nam 1/31/2009
20 HK5001 Nguyễn Siu Trung Quân Nam 24-02-2008
21 HK5083 Phạm Sơn  Quân Nam 7/31/2012
22 HK5144 Trịnh Bảo Quân Nam 1/9/2009
23 HK5092 Đỗ Quang Toàn Tâm Nam 11/26/2008
24 HK5095 Cao Nguyễn Phương  Trang Nữ 4/25/2006
25 HK5016 Lương Đức Trí Nam 10/17/2009

TIỂU ĐỘI 2: VŨ THỊ KIM CHI – 0901218090
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 HK5038 Nguyễn Phạm Nam An Nam 4/2/2007
2 HK5063 Nguyễn Phan Hải  Anh Nam 7/11/2009
3 HK5147 Lê Thông Anthony Nam 10/8/2009
4 HK5055 Dương Gia  Bao Nam 11/20/2008
5 HK5045 Phạm Thanh  Điền Nữ 7/9/2009
6 HK5101 Nguyễn Bảo Hân Nữ 12/26/2009
7 HK5077 Trương Minh  Hoàng Nam 3/15/2009
8 HK5064 Ngô Viết Gia  Huy Nam 8/16/2010
9 HK5203 Trương Ngô Minh Khang Nam 2/27/2009
10 HK5040 Nguyễn Lê Hoàng  Khang Nam 12/24/2009
11 HK5110 Phạm Nam Khang Nam 2009
12 HK5067 Nguyễn Lê  Khanh Nam 2/18/2006
13 HK5112 Phạm Đăng Khoa Nam 1/3/2007
14 HK5031 Lý Ngọc Hoàng  Mai Nữ 3/30/2010
15 HK5028 Nguyễn Trần Tuyết Mai Nữ 12/28/2007
16 HK5113 Phạm Gia Mẫn Nam 4/26/2008
17 HK5129 Nguyễn Công Minh Nam 2/6/2011
18 HK5043 Lê Hoàng  Nam Nam 1/23/2009
19 HK5044 Phan Minh Nhật Nam 8/13/2010
20 HK5125 Mai Thiên Phúc Nam 9/18/2012
21 HK5-177 Nguyễn Giang Mỹ Phúc Nữ 29-10-208
22 HK5-178 Huỳnh Bá Hoàng  Sơn Nam 29-3-2009
23 HK5047 Huỳnh Phúc Thành Nam 03-12-2009
24 HK5060 Lê Hữu  Tín Nam 1/17/2008
25 HK5042 Đinh Ngọc Sơn Tùng Nam 1/13/2009

TIỂU ĐỘI 3: VÕ THÀNH HIỆP – 0326644132
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 HK5202 Nguyễn Hồng Anh Nữ 11/26/2009
2 HK5094 Lê Đình  Bách nam 12/13/2009
3 HK5131 Đinh Khánh Diệp Nữ 6/25/2011
4 HK5017 Đỗ Phạm Mỹ  Dung Nữ 10/7/2009
5 HK5-179 Trần Mạnh  Hùng Nam 13-9-2009
6 HK5053 Nguyễn Thành  Hưng Nam 7/9/2010
7 HK5089 Hoàng Gia  Huy Nam 12/19/2009
8 HK5025 Nguyễn Hữu Khải Nam 4/1/2006
9 HK5006 Đặng Nguyên Khang Nam 12/31/2008
10 HK5208 Tôn Thất Đặng Khoa Nam 5/5/2010
11 HK5041 Lê Trung Kiên Nam 9/14/2008
12 HK5021 Quan Chí Kiệt Nam 5/11/2010
13 HK5023 Nguyễn Bảo Lộc Nam 12/18/2009
14 HK5037 Nguyễn Hoàng Lĩnh  Nam Nam 6/5/2008
15 HK5011 Trần Quang  Nghị Nam 10/21/2007
16 HK5054 Trần Minh Nhật Nam 3/13/2010
17 HK5066 Nguyễn Uyên  Nhi Nữ 4/11/2006
18 HK5020 Phan Nguyễn Cao Phong Nam 7/16/2010
19 HK5024 Nguyễn Ngọc Uyên Phương Nam 3/3/2009
20 HK5104 Hồ Minh Quân Nam 12/13/2007
21 HK5211 Nguyễn Trí  Thanh Nam 3/13/2009
22 HK5046 Nguyễn Đức Thịnh Nam 12/9/2008
23 HK5201 Đoàn Minh Triết Nam 10/30/2007
24 HK5019 Trần Đức Tuấn Nam 3/21/2009
25 HK5097 Châu Ngọc Anh Nữ 6/1/2009

TIỂU ĐỘI 4: NGUYỄN NGỌC BÍCH TRÂM – 0392443651
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 HK5070 Diệp Bảo Anh Nam 27-09-2010
2 HK5133 Nguyễn Lê  Anh Nam 2/25/2010
3 HK5123 Phan Hải Anh Nam 12/14/2007
4 HK5130 Trần Huỳnh Linh Chi Nữ 1/10/2010
5 HK5035 Hoàng Gia  Cường Nam 12/22/2008
6 HK5088 Đậu Quang  Đức Nam 5/18/2009
7 HK5027 Nguyễn Việt  Dũng Nam 3/22/2007
8 HK5007 Trần Thị Châu Giang Nữ 11/12/2009
9 HK5015 Vũ Tuấn  Huy Nam 12/17/2006
10 HK5032 Giao Vĩnh  Khang Nam 4/6/2007
11 HK5010 Đặng Lê Vân Khanh Nữ 6/13/2006
12 HK5096 Phạm Gia Khiêm Nam 10/9/2009
13 HK5012 Tô Nguyễn Đăng  Khoa Nam 12/8/2009
14 HK5059 Phùng Anh  Khoa Nam 12/27/2008
15 HK5013 Đặng Bảo  Lâm Nam 8/23/2009
16 HK5106 Lê Bảo  Long Nam 8/29/2009
17 HK5136 Minh Nam 7/22/2011
18 HK5033 Võ Lý Thiên Phúc Nam 8/28/2007
19 HK5-174 Võ Hà  Phương Nữ 21/8/2007
20 HK5105 Hồ Anh Quân Nam 12/13/2007
21 HK5034 Thân nguyễn Minh Thống Nam 9/13/2008
22 HK5-173 Võ Tiến  Toàn Nam 7/7/2009
23 Lê Ngọc Nữ 11/6/2011
24 HK5137 Nguyễn Tài Minh Triết Nam 03-02-11

TIỂU ĐỘI 5: TRẦN THỊ BÍCH HUYỀN – 0799073551
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 HK5117 Đặng Xuân An Nam 7/10/2006
2 HK5075 Phạm Nguyễn Diệp  Chi Nữ 11/10/2011
3 HK5068 Hoàng Đình Duy Nam 5/9/2009
4 HK5108 Vi Trần Xuân  Hoàng Nam 12/23/2010
5 HK5061 Nguyễn Anh Hoàng Nam 6/30/2009
6 HK5078 Trương Khánh  Hưng Nam 4/17/2008
7 HK5126 Võ Như Huy Nam 11/30/2009
8 HK5030 Hồ Minh Khang Nam 11/7/2009
9 HK5116 Trần Anh Khoa Nam 5/30/2010
10 HK5132 Trần Đăng Khôi Nam 8/2/2007
11 HK5206 Nguyễn Hồng Kỳ Nam 27/10/2010
12 HK5121 Nguyễn Hương Lan Nữ 12/22/2007
13 HK5118 Đặng Thùy Linh Nữ 11/3/2009
14 HK5127 Sái Lưu Phương Linh Nữ 10/24/2009
15 HK5029 Hồ Thái Quang Lộc Nam 10/9/2009
16 HK5120 Nguyễn Thiện Nhân Nam 10/28/2011
17 HK5082 Lê Trí Quang Nam 6/8/2010
18 HK5115 Đỗ Kính  Quốc Nam 12/19/2009
19 HK5124 Đỗ Thành  Tâm Nam 10/24/2007
20 HK5146 Huỳnh Minh Thy Nữ 2/2/2008
21 HK5119 Bùi Võ Đức Trọng Nam 10/2/2006
22 HK5084 Phạm Nguyễn Anh Nam 12/9/2007
23 HK5114 Bùi Khôi Nam 4/9/2008
24 HK5207 Lê Hoàng Việt Nam 14/08/2009

TIỂU ĐỘI 6: LÊ THỊ QUỲNH NHƯ – 0766857952
STT MÃ HỌC
VIÊN
HỌ  TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 HK5058 Lê Quang Anh Nam 5/14/2009
2 HK5022 Nguyễn Lê Phương Linh Nữ 5/19/2007
3 HK5134 Triệu Hồng Vy Nữ 8/14/2007
4 HK5145 Trần Trung Hiếu Nam 6/2/2009
5 HK5062 Nguyễn Anh Hùng Nam 6/30/2009
6 HK5103 Lê Trương Gia  Hưng Nam 11/27/2009
7 HK5212 Lê Bảo  Huy Nam 6/17/2009
8 HK5099 Nguyễn Thị Hoàng  Phương Nữ 11/10/2010
9 HK5204 Lưu Phúc Gia Huy Nam 25/12/2010
10 HK5026 Nguyễn Phước Hoàng Khiêm Nam 2/14/2008
11 HK5002 Lê Phan Đăng Khoa Nam 1/25/2006
12 HK5-176 Nguyễn Đình Khương Nam 16-3-2007
13 HK5122 Lê Nguyễn Nhã  Vi Nữ 7/31/2009
14 HK5093 Đặng Hoàng  Long Nam 6/19/2007
15 HK5149 Nguyễn Thành Nam Nam 10/11/2008
16 HK5210 Phan Thành Nhân Nam 10/11/2008
17 HK5148 Vũ Trường Phúc Nam 5/22/2009
18 HK5135 Triệu Nhật Quang Nam 4/21/2010
19 HK5139 Hồ Minh Quang Nam 10/23/2009
20 HK5087 Bùi Hiếu  Trung Nam 1/10/2008
21 HK5209 Ngô Thiên An Nữ 2/3/2007
22 HK5143 Lê Bá Phúc Vinh Nam 8/28/2009
23 HK5085 Lương Thế Vinh Nam 9/14/2007
24 HK5140 Lê Minh Nam 6/3/2010

Các chiến sĩ có mặt lúc 6h00, ngày 02/8/2022 (Thứ ba) để làm lễ xuất quân, Tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam – Cơ sở Bình Tân; Đ/c: số 1, đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân. 

XEM SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

Bình luận Facebook