DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON CƠ BẢN– THAY ĐỔI ĐỂ THÍCH NGHI- TH7

1135

 

DANH SÁCH PHÂN CHIA TIỂU ĐỘI

LỚP CHIẾN SỸ TÍ HON CƠ BẢN – THAY ĐỔI ĐỂ THÍCH NGHI- TH7

Tên học viên sắp theo thứ tự ABC

STT TIỂU ĐỘI MÃ HỌC
VIÊN
HỌ TÊN GIỚI
TÍNH
NĂM SINH
1 Tiểu đội 3 TH7072 Nguyễn Ngọc Thái An Nữ 21/3/2014
2 Tiểu đội 4 TH7090 Nguyễn Hoàng Duy An Nam 11/03/2014
3 Tiểu đội 4 TH7092 Nguyễn Đạt An Nam 01/11/2014
4 Tiểu đội 1 TH7046 Hách Lê Công Đức Anh Nam 24/11/2015
5 Tiểu đội 2 TH7001 Cáp Trần Bảo Anh Nữ 1/9/2015
6 Tiểu đội 3 TH7082 Nguyễn Lê Thục Bình Nữ 5/2/2015
7 Tiểu đội 2 TH7079 Nguyễn Ngọc Thảo Chi Nữ 5/6/2014
8 Tiểu đội 2 TH7005 Vũ Dương Danh Nam 24/2/2014
9 Tiểu đội 3 TH7037 Nguyễn Trí Dũng Nam 12/7/2015
10 Tiểu đội 4 TH7085 Vương Hoàng Ánh Dương Nữ 17/06/2013
11 Tiểu đội 4 TH7086 Vương Hoàng Thùy Dương Nữ 17/06/2013
12 Tiểu đội 4 TH7087 Nguyễn Hoàng Hải Đăng Nam 16/12/2014
13 Tiểu đội 4 TH7093 Nguyễn Khánh Nữ 06/05/2014
14 Tiểu đội 4 TH7203 Nguyễn Lâm Nhật Hạ Nữ 07/06/2015
15 Tiểu đội 1 TH7104 Tôn Nữ Gia Hân Nữ 24/2/2014
16 Tiểu đội 3 TH7081 Nguyễn Ngọc Khả Hân Nữ 31/7/2015
17 Tiểu đội 1 TH7050 Hiếu Nam 20/10/2015
18 Tiểu đội 3 TH7040 Nguyễn Quang Minh Hiếu Nam 24/3/2012
19 Tiểu đội 4 TH7003 Hoàng Trung Hiếu Nam 9/2/2015
20 Tiểu đội 1 TH7047 Hách Lê Công Thế Hoàng Nam 24/11/2015
21 Tiểu đội 1 TH7105 Tôn Thất Minh Hoàng Nam 24/2/2014
22 Tiểu đội 4 TH7095 Đỗ Huy Hoàng Nam 22/07/2013
23 Tiểu đội 3 TH7106 Quách Gia Huy Nam 16/8/2011
24 Tiểu đội 4 TH7202 Nguyễn Phước Gia Huy Nam 29/9/2012
25 Tiểu đội 3 TH7073 Nguyễn Phúc Hưng Nam 13/06/2013
26 Tiểu đội 3 TH7041 Nguyễn Đức Kiên Nam 29/05.2013
27 Tiểu đội 4 TH7056 Dương Vĩ Kiệt Nam 6/9/2010
28 Tiểu đội 2 TH7065 Huỳnh Minh Khải Nam 8/7/2011
29 Tiểu đội 1 TH7060 Phạm Minh Khang Nam 16/3/2016
30 Tiểu đội 2 TH7070 Phạm Minh Khang Nam 11/11/2015
31 Tiểu đội 3 TH7074 Chềnh Bảo Khang Nam 12/4/2013
32 Tiểu đội 2 TH7076 Lê Thúc Anh Khoa Nam 7/4/2014
33 Tiểu đội 1 TH7063 Nguyễn An Khôi Nam 17/6/2013
34 Tiểu đội 4 TH7061 Hoàng Long Nam 26/11/2011
35 Tiểu đội 2 TH7004 Thiệu Bình Minh Nam 31/8/2015
36 Tiểu đội 2 TH7034 Phạm Quang Minh Nam 17/09/2012
37 Tiểu đội 2 TH7110 Nguyễn Khải Minh Nam 14/2/2015
38 Tiểu đội 3 TH7084 Nguyễn Anh Minh Nam 26/7/2012
39 Tiểu đội 4 TH7089 Nguyễn Hoàng Minh Nam 17/05/2012
40 Tiểu đội 3 TH7039 Lý Bảo Nam Nam 16/3/2013
41 Tiểu đội 1 TH7067 Đỗ Phương Nghi Nữ 26/2/2014
42 Tiểu đội 2 TH7080 Trần Hoàng Mẫn Nghi Nữ 11/3/2014
43 Tiểu đội 1 TH7100 Lê Khôi Nguyên Nam 3/11/2011
44 Tiểu đội 3 TH7038 Võ Kiến Nhân Nam 22/8/2015
45 Tiểu đội 3 TH7091 Nguyễn An Nhiên Nữ 08/06/2012
46 Tiểu đội 2 TH7045 Lê Đức Phát Nam 20/9/2014
47 Tiểu đội 3 TH7043 Trần Thành Phát Nam 11/6/2014
48 Tiểu đội 1 TH7103 Châu Thiên Phong Nam 10/01/2015
49 Tiểu đội 2 TH7088 Nguyễn Kim Phú Nam 07/03/2013
50 Tiểu đội 4 TH7207 Vũ Gia Phú Nam 09/11/2015
51 Tiểu đội 2 TH7075 Ngô Gia Phúc Nam 25/3/2014
52 Tiểu đội 1 TH7101 Phạm Trọng Trí Quân Nam 03/09/2015
53 Tiểu đội 2 TH7035 Phạm Minh Quân Nam 09/10/2014
54 Tiểu đội 3 TH7042 Nguyễn Đức Anh Quân Nam 15/8/2014
55 Tiểu đội 4 TH7204 Nguyễn Công Hoàng Quy Nam 24/04/2014
56 Tiểu đội 4 TH7201 Phạm Thành Tài Nam 7/4/2011
57 Tiểu đội 1 TH7102 Châu Băng Tâm Nữ 27/2/2013
58 Tiểu đội 1 TH7069 Võ Trung Tín Nam 26/6/2012
59 Tiểu đội 3 TH7078 Nguyễn Ngọc Cát Tường Nữ 1/1/2015
60 Tiểu đội 2 TH7006 Vũ Dương Thái Nam 24/2/2014
61 Tiểu đội 1 TH7052 Trương Nam Thành Nam 31/7/2014
62 Tiểu đội 1 TH7062 Mai Xuân Thành Nam 30/10/2013
63 Tiểu đội 2 TH7068 Phan Nguyễn Xuân Thảo Nữ 27/6/2014
64 Tiểu đội 2 TH7002 Nguyễn Hương Thảo Nữ 19/3/2015
65 Tiểu đội 2 TH7077 Nguyễn Minh Thiện Nam 20/9/2013
66 Tiểu đội 1 TH7066 Vương Ngọc Mai Thy Nữ 6/7/2012
67 Tiểu đội 3 TH7044 Hoàng Vũ Gia Trí Nam 7/7/2014
68 Tiểu đội 3 TH7071 Nguyễn Đức Trí Nam 26/3/2016
69 Tiểu đội 4 TH7206 Lã Hoàng Minh Triều Nam 10/10/2012
70 Tiểu đội 1 TH7051 Nguyễn Lê Thảo Uyên Nữ 3/11/2016
71 Tiểu đội 4 TH7205 Hà Khánh Vân Nữ 30/3/2012

 

DANH SÁCH ĐPV PHỤ TRÁCH TIỂU ĐỘI

CHƯƠNG TRÌNH “THAY ĐỔI ĐỂ THÍCH NGHI”-TH7

TIỂU ĐỘI HỌ & TÊN ĐIỀU PHỐI VIÊN SỐ ĐT
1 Ngô Triệu Vy 0368173902

 

Trần Thị Thảo Ngân 0978650453

 

2 Lê Nguyễn Phương Linh 0786792158

 

Ngô Hải Triều 0366963165

 

3 Huỳnh Gia Mẫn 0902412086

 

Lê Thị Khánh Anh 0767299658

 

4 Lê Thị Hiền 0327612815

 

Nguyễn Hồ Công Trí 0978650453

 

 

Bình luận Facebook