DANH SÁCH TIỂU ĐỘI LỚP HỌC KỲ QUÂN ĐỘI – TIẾN BƯỚC DƯỚI QUÂN KỲ

278

Ban Tổ chức thông báo danh sách học viên tham gia và chia tiểu đội của
Lớp “Học kỳ quân đội – TIẾN BƯỚC DƯỚI QUÂN KỲ
Diễn ra từ ngày 01/7/2024 đến ngày 08/7/2024

TT HỌ TÊN GIỚI TÍNH TIỂU ĐỘI MÃ HV
1 Trịnh Quốc An Nam Tiểu đội 2 HK3059
2 Nguyễn Hồng Anh Nữ Tiểu đội 5 HK3051
3 Phùng Lê Hải Anh Tiểu đội 3 HK3067
4 Trần Thị Phương Anh Nữ Tiểu đội 1 HK3090
5 Ngô Hoàng Anh Nam Tiểu đội 5 HK3038
6 Nguyễn Trâm Anh Nữ Tiểu đội 4 HK3043
7 Thiều Hải Anh Nam Tiểu đội 2 HK3163
8 Phan Duy Hoàng Bách Nam Tiểu đội 6 HK3115
9 Nguyễn Huy Bảo Nam Tiểu đội 6 HK3052
10 Nguyễn Trọng Bảo Nam Tiểu đội 4 HK3106
11 Nguyễn Thiên Bảo Nam Tiểu đội 4 HK3155
12 Lâm Tài Chiêu Nam Tiểu đội 4 HK3098
13 Trịnh Minh Đạt Nam Tiểu đội 1 HK3102
14 Hoàng Minh Đức Nam Tiểu đội 3 HK3139
15 Nguyễn Minh Đức Nam Tiểu đội 6 HK3116
16 Trần Minh Đức Nam Tiểu đội 2 HK3002
17 Nguyễn Minh Đức Nam Tiểu đội 6 HK3154
18 Nguyễn Đức Dũng Nam Tiểu đội 2 HK3092
19 Huỳnh Khương Duy Nam Tiểu đội 5 HK3100
20 Phan Đỗ Anh Duy Nam Tiểu đội 5 HK3040
21 Nguyễn Hà Bảo Duy Nam Tiểu đội 6 HK3071
22 Lê Hoàng Duy Nam Tiểu đội 3 HK3084
23 Nguyễn Đoàn Phúc Gia Nam Tiểu đội 2 HK3134
24 Vũ Minh Gia Nam Tiểu đội 5 HK3111
25 Nguyễn Vũ Hoàng Gia Nam Tiểu đội 3
26 Huỳnh Ngọc Hà Giang Nữ Tiểu đội 4 HK3126
27 Vũ Hương Giang Nữ Tiểu đội 5 HK3110
28 Bùi Tuấn Hải Nam Tiểu đội 3 HK3142
29 Trần Việt Hân Nam Tiểu đội 4 HK3088
30 Nguyễn Khánh Hân Nam Tiểu đội 3 HK3108
31 Nguyễn Quốc Hân Nam Tiểu đội 1 HK3183
32 Lương Công Trọng Hiếu Nam Tiểu đội 6 HK3063
33 Doãn Gia Hiếu Nam Tiểu đội 2 HK3144
34 Trần Trung Hiếu Nam Tiểu đội 6 HK3180
35 Đào Công Hiếu Nam Tiểu đội 1 HK3153
36 Phạm Hổ Nam Tiểu đội 3 HK3096
37 Đào Trọng Hoàng Nam Tiểu đội 5 HK3044
38 Phan Nguyễn Xuân Hoàng Nam Tiểu đội 2 HK3060
39 Lê Huy Hoàng Nam Tiểu đội 3 HK3081
40 Trần Công Phi Hoàng Nam Tiểu đội 4 HK3095
41 Nguyễn Hoàng Nam Tiểu đội 3 HK3148
42 Nguyễn Huy Hoàng Nam Tiểu đội 6 HK3004
43 Hà Mạnh Hùng Nam Tiểu đội 3 HK3031
44 Phạm Nguyên Hùng Nam Tiểu đội 6 HK3171
45 Nguyễn Phước Hưng Nam Tiểu đội 5 HK3057
46 Lê Gia Hưng Nam Tiểu đội 2 HK3062
47 Quách Gia Huy Nam Tiểu đội 1 HK3099
48 Ngô Đình Huy Nam Tiểu đội 3 HK3082
49 Dương Gia Huy Nam Tiểu đội 4 HK3085
50 Trần Gia Huy Nam Tiểu đội 3 HK3093
51 Trần Quang Khải Nam Tiểu đội 6 HK3039
52 Đỗ Nguyên Khang Nam Tiểu đội 1 HK3053
53 Nguyễn Quốc Khang Nam Tiểu đội 2 HK3068
54 Trần Nguyễn Phúc Khang Nam Tiểu đội 6 HK3117
55 Dương Nguyễn Bảo Khanh Nam Tiểu đội 5 HK3109
56 Lê Vũ Kiều Khanh Nữ Tiểu đội 2 HK3143
57 Nguyễn Gia Khánh Nam Tiểu đội 2 HK3103
58 Trần Đăng Khoa Nam Tiểu đội 4 HK3159
59 Nguyễn Quốc Anh Khôi Nam Tiểu đội 5 HK3042
60 Lý Nguyên Khôi Nam Tiểu đội 1 HK3182
61 Huỳnh Trung Kiên Nam Tiểu đội 1 HK3046
62 Vũ Nguyễn Đức Kiên Nam Tiểu đội 6 HK3058
63 Nguyễn Lê Anh Kiệt Nam Tiểu đội 6 HK3131
64 Trần Phan Lâm Nam Tiểu đội 6 HK3072
65 Nguyễn Duy Lâm Nam Tiểu đội 4 HK3107
66 Trần Gia Lâm Nam Tiểu đội 5 HK3151
67 Nguyễn Võ Hữu Lộc Nam Tiểu đội 1 HK3128
68 Huỳnh Kiến Long Nam Tiểu đội 1 HK3047
69 Nguyễn Hiền Long Nam Tiểu đội 3 HK3083
70 Vũ Thiên Long Nam Tiểu đội 4 HK3087
71 Nguyễn Thành Long Nam Tiểu đội 4 HK3158
72 Phan Phi Long Nam Tiểu đội 1 HK3166
73 Huỳnh Gia Minh Nam Tiểu đội 2 HK3069
74 Nguyễn Hoàng Nhật Minh Nam Tiểu đội 4 HK3105
75 Phan Đức Minh Nam Tiểu đội 6 HK3176
76 Vũ Trọng Minh Nam Tiểu đội 6 HK3179
77 Nguyễn Võ Hà My Nữ Tiểu đội 2 HK3055
78 Lê Phạm Bảo Nam Nam Tiểu đội 2 HK3074
79 Võ Hoàng Nam Nam Tiểu đội 4 HK3135
80 Nguyễn Đặng Nhật Nam Nam Tiểu đội 3 HK3137
81 Nguyễn Thanh Nghị Tiểu đội 2 HK3132
82 Nguyễn Thanh Nghị Nam Tiểu đội 5 HK3167
83 Nguyễn Vĩnh Gia Nghĩa Nam Tiểu đội 1 HK3125
84 Lê Đoàn Trọng Nghĩa Nam Tiểu đội 2 HK3138
85 Lê Thành Nghĩa Nam Tiểu đội 5 HK3141
86 Huỳnh Danh Nghĩa Nam Tiểu đội 3 HK3162
87 Trần Phương Bảo Ngọc Nữ Tiểu đội 3 HK3075
88 Nguyễn Huỳnh Thế Nguyên Nam Tiểu đội 1 HK3049
89 Nguyễn Vũ Hạ Nguyên Nữ Tiểu đội 1 HK3066
90 Đàm Nguyễn Đình Nguyên Nam Tiểu đội 3 HK3119
91 Nguyễn Hữu Hoàng Nguyên Nam Tiểu đội 3 HK3003
92 Bùi Ngọc Thảo Nguyên Nữ Tiểu đội 6 HK3160
93 Trần Đức Nhã Nam Tiểu đội 1 HK3089
94 Nguyễn Trọng Nhân Nam Tiểu đội 4 HK3077
95 Trần Đức Nhân Nam Tiểu đội 4 HK3136
96 Ondek Phúc Pasha Nam Tiểu đội 5 HK3165
97 Trần Thoại Phong Nam Tiểu đội 4 HK3094
98 Chu Quang Phong Nam Tiểu đội 4 HK3156
99 Hà Phong Phú Nam Tiểu đội 1 HK3123
100 Trần Quang Phú Nam Tiểu đội 4 HK3112
101 Nguyễn Hào Phúc Nam Tiểu đội 6 HK3177
102 Lê Minh Phúc Nam Tiểu đội 6 HK3181
103 Nguyễn Hữu Phước Nam Tiểu đội 1 HK3048
104 Nguyễn Hoàng Nam Phương Nữ Tiểu đội 3 HK3149
105 Lê Minh Quân Nam Tiểu đội 1 HK3145
106 Nguyễn Minh Quân Nam Tiểu đội 5 HK3122
107 Võ Lê Hoàng Quân Nam Tiểu đội 1 HK3127
108 Nguyễn Phúc Quân Nam Tiểu đội 2 HK3130
109 Lê Anh Quân Nam Tiểu đội 6 HK3078
110 Phạm Hoàng Quân Nam Tiểu đội 1 HK3161
111 Nguyễn Minh Quang Nam Tiểu đội 5 HK3045
112 Lưu Minh Quang Nam Tiểu đội 4 HK3129
113 Trương Minh Quang Nam Tiểu đội 5 HK3140
114 Võ Văn Quyết Nam Tiểu đội 3 HK3070
115 Trần Cát Nhật Tân Nam Tiểu đội 1 HK3164
116 Phạm Quốc Thái Nam Tiểu đội 1 HK3147
117 Huỳnh Phúc Thành Nam Tiểu đội 1 HK3079
118 Nguyễn Trọng Anh Thiên Nam Tiểu đội 6 HK3076
119 Đinh Phạm Bảo Thiện Nam Tiểu đội 2 HK3120
120 Nguyễn Võ Chí Thiện Nam Tiểu đội 3 HK3097
121 Trương Phúc Thịnh Nam Tiểu đội 5 HK3054
122 Trần Hữu Trường Thịnh Nam Tiểu đội 5 HK3172
123 Nguyễn Minh Thông Nam Tiểu đội 6 HK3152
124 Trương Tâm Thư Nữ Tiểu đội 5 HK3118
125 Nguyễn Đức Toàn Nam Tiểu đội 5 HK3168
126 Nguyễn Hà Ngọc Trâm Nữ Tiểu đội 5 HK3005
127 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc Nữ Tiểu đội 2 HK3034
128 Đặng Thanh Trúc Nữ Tiểu đội 3 HK3032
129 Nguyễn Hoàng Thủy Trúc Nữ Tiểu đội 4 HK3150
130 Nguyễn Diệu Hiền Trúc Nữ Tiểu đội 1 HK3170
131 Nguyễn Thành Trung Nam Tiểu đội 4 HK3157
132 Phan Đỗ Anh Nam Tiểu đội 5 HK3041
133 Phan Hoàng Anh Tuấn Nam Tiểu đội 3 HK3080
134 Dương Anh Tuấn Nam Tiểu đội 4 HK3086
135 Phạm Hùng Tuấn Nam Tiểu đội 4 HK3001
136 Diệp Minh Tuệ Nữ Tiểu đội 6 HK3056
137 Nguyễn Đăng Vinh Nam Tiểu đội 2 HK3133
138 Nguyễn Tất Nam Tiểu đội 2 HK3091
139 Phan Anh Nam Tiểu đội 2 HK3104
140 Lê Nguyễn Tường Vy Nữ Tiểu đội 2 HK3061
141 Tôn Nữ Trúc Vy Nữ Tiểu đội 3 HK3036
142 Hoàng Phạm Thúy Vy Nữ Tiểu đội 6 HK3178

– Học viên có mặt lúc 6h00, ngày 01/7/2024 (thứ hai) để làm lễ xuất quân, tại Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam,  địa chỉ: số 1, đường số 3, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân.
– Phụ huynh ghi nhớ tên Tiểu đội của học viên để thuận tiện khi tập trung điểm danh. 

Bình luận Facebook